söndag 16 december 2007

Vittnesbörd - tjänst - mission

129 Din kärlek, Jesus, gräns ej vet.
Du själv oss uppenbarar
den nåd som var av evighet,
som är och evigt varar.
Där nöd och sorg ett hjärta tär,
där någon tröst och råd begär,
du med din hjälp är nära.

2. Dem som i världen vilse går,
de trötta och de gamla,
de sjuka, fattiga och små
du vill kring dig församla.
Av det i världen intet var
åt dig ett folk du utvalt har,
som du vill rikt benåda.

3. Du skänker oss ett nådens år,
du löser träldomsbanden.
Där bland betryckta fram du går
Guds rike är för handen.
Du, Herre, själv dess spira bär,
när du mot oss barmhärtig är.
Du härskar, när du tjänar.

4. Och stor i himmelriket är
den som din kärlek tvingar,
den som ej tack och lön begär,
men tyst sitt offer bringar,
som går med glädje där du går,
och tacksam är att dig han får
i dina bröder tjäna.

5. O Jesus, oss din Ande sänd,
som liv från ovan föder,
den eld i din församling tänd
som av din kärlek glöder.
Oss alla hjälp, att vi förmår
vad vi av dig för intet får
med fröjd för intet giva.

Text: Ernst Lönegren 1917
Musik: Strassburg 1545/Johann Cruger 1653


130 Du som av kärlek varm blödde för mig,
drag mig för varje dag närmare dig.
Fyll du mitt hjärta så
att jag av kärlek må
offra med fröjd också
något för dig.

2. Du som i himlens höjd beder för mig,
hjälp mig att se i tro, Herre, till dig.
Giv att jag korset bär,
nöjd med vad du beskär,
redo att vittna här
något om dig.

3. Bo med din Andes kraft,
Herre, i mig,
att jag må varje dag
leva för dig,
lindra ett hjärtas sår,
söka ett vilset får,
göra varhelst jag går
något för dig.

4. Allt vad jag är och har
skänkte du mig.
Hjälp mig att helga det,
Herre, åt dig.
Och när jag utan brist
en gång dig ser till sist,
blir du, o Herre Krist,
allting för dig.

Text: S D Phelps 1862, Erik Nyström 1893, ngt bearb
Musik: R Lowry 1871


131 Får ej i vårt hjärta bo
kärleken till bröder,
död och kraftlös är vår tro,
ingen frukt den föder.
Stängs för nödens barn vår famn,
när de hjälp begära,
svek det blir att Kristi namn
våra läppar ära.

2. Att ge faderlösa stöd,
änkors sorg ej glömma,
att för vilsekomnas nöd
av allt hjärta ömma,
vara dem ett glädjebud,
vilkas fröjd är gäckad
- det är inför Herren Gud
gudstjänst obefläckad.

3. "Salig den barmhärtig är",
så ditt löfte ljuder,
du som våra sorger bär
och din tröst oss bjuder.
Hur vi fyllt din kärleks lag
skall du utrannsaka,
när du sist på domens dag
kommer hit tillbaka.

4. Den Guds vilja göra vill,
andras bördor dela
och med saktmod giva till
vad hans bröder fela,
han av Jesu vittnesbörd
räknas till de trogna,
när en gång till evig skörd
Herrens åkrar mogna.

Text: Erik Natanael Söderberg


131 Gud, vår Gud, för världen all
högt din nåd förkunnas skall,
att du oss en konung gett,
som vår frälsning har berett.

2. Se, han kommer, och hans fred
sänker sig till jorden ned.
Såsom regnet är hans ord,
ger nytt liv åt törstig jord.

3. Med rättfärdighet hans hand
råda skall från strand till strand.
Han förtryckaren slår ner,
räddning åt de svaga ger.

4. Lika långt som dagen går
och som månens skimmer når
skall hans ära spridas ut
överallt till tidens slut.

5. Mot oss alla är han god,
åt betryckta ger han mod.
Den som svag och hjälplös går
stöd och hjälp av honom får.

6. Himlen har han i sin makt,
jorden han sig underlagt,
världens ändar famnar han
och allt djup han mäta kan.

7. Men så långt hans välde når,
utan gräns och utan år,
lika långt i evighet
räcker hans barmhärtighet.

8. Herrens nåd och härlighet
prisas må i evighet.
Alla skall vår konung se.
Amen! Låt, o Gud, det ske!

Text: Haqvin Spegel 1694 efter Salomo Davids son (Psalt. 72), Johan Ludvig Runeberg 1857, bearb. för finlandssvenska psalmboken 1986 Musik: Ur 1697 års koralbok, alt. koral från 300-talet/Erfurt 1524 ("Världens Frälsare kom här)


132 Konung och Präst, träd in i denna skara.
Oss med din Ande hägna och bevara.
Låt våra hjärtan dina tempel vara,
Jesus, vår Herre.

2. Du som för oss har burit syndanöden,
värm våra själar med den starka glöden,
att vi dig älskar, trofast intill döden,
Jesus, vår Herre.

3. Giv oss ditt milda, ditt ödmjuka sinne.
Hjälp att vår sköld vi i ditt saktmod finner,
att till din likhet närmare vi hinner,
Jesus, vår Herre.

4. För oss den väg som fram i stillhet drager,
giv oss den kärlek som alltmer tilltager,
allt tror och hoppas, lider och fördrager,
Jesus, vår Herre.

5. Var oss i döden med din Ande nära.
Låt oss en gång med jubel säden skära
och för ditt anlet våra kärvar bära.
Jesus, vår Herre.

Text: J A G Disselhoff 1860?, R T Kihlberg 1890?, bearb.


133 Löst från gamla träldomsband,
löst till frihet av Guds hand,
kristen, lägg ej på dej sen
något träldomsok igen!
Göm i hjärtat korsets ord,
följ din store vän och bror
och var fri var än du bor.

2. Löst och fri från mänskobud
fråga dej: vad önskar Gud?
Vörda inte form och skick
som Guds vigning aldrig fick.
Ingen människa tillbed,
gör ej heller själv dej bred,
trampa blott den onde ned.

3. Allt är ert! Ja ditt, märk väl:
var då inte mänskors träl!
Jesus gottgjort Adams fall,
hans och din är världen all.
Barn i huset redan här,
barn till Gud som har dej kär,
köpt med Kristi blod du är,

4. fri, men i all evighet
fäst vid Guds barmhärtighet
- fri och fäst blir samma sak
under hemmets höga tak -
kallad att till Guds behag
tjäna andra varje dag
fylld av Kristi sinnelag.

5. Du vår Frälsare, hos dej
får en kristen lära sej
att stå fri från bud och lag
men med svaga vara svag.
Din är äran, Herre, som
tjänande till världen kom
och till tjänst oss vände om.

Text: Gustav Jensen , övers. A.H. 1998

134 Nu får din tjänare i frid
från världen fara,
för att hos dig till evig tid
lycklig vara,
som ditt ord har lovat mig
- min död en sömn har blivit.

2. Guds ende Son, min Frälsare
jag nu har skådat.
Att jag min Herre skulle se
Gud mig bådat.
Han det rätta livet är
och nåden mitt i nöden.

3. Se, alla människor kan få
hos honom frälsning.
Och ut i världen skall nu gå
fridens hälsning
genom Herrens eget ord
som kallar till Guds rike.

4. Sitt ljus bland folken han alltmer
nu låter skina.
Sin frid och härlighet han ger
åt de sina.
Han är alltid hos sitt folk,
han är dess fröjd och glädje.

Text: Simeon, Martin Luther 1524, Lars Stenbäck 1865, bearb.
Musik: Martin Luther 1524


135 Räds ej bekänna Kristi namn,
om världen än det skyr.
Det är ett fäste och en hamn,
när allting annat flyr.

2. Blygs ej för Kristi ord, ty vet
att i det ordet bor
Guds kraft till frid och salighet
för var och en som tror.

3. Vik ej från Kristi kors. Det är
för världen dårskap blott,
men Herrens trogna finner där
en oförgänglig lott.

4. Bevara som din högsta skatt
vad Kristi kärlek gav.
I livets dag, i dödens natt
han är ditt ljus, din stav.

Text: E N Söderberg 1911
Musik: W Croft 1708

136 Tillkomme ditt rike, o Herre, vår Gud,
tillkomme ditt rike på jorden.
Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud,
sänd ut dem till södern och norden,
/: att kalla och bjuda all världen. :/

2. Var själv deras starkhet, med kraft dem bekläd
och lär dem att uthålligt strida,
att utså i hoppet den himmelska säd
och växten i tålamod bida
/: av dig som allena den giver :/

3. Du lovat i ordet en vildmarkens vår,
då öknen skall stå som en lilja.
Vi väntar därefter vart gryende år,
och är det din nådiga vilja,
/: låt, Jesus, den tiden snart komma :/

4. Så kastar vi alla bekymmer på dig,
du lovat för allting att sörja.
Gå med oss på livets och sanningens stig,
att mitt under striden vi börjar
/: dig tacka och lova för segern :/

Text: Lina Sandell-Berg 1872
Musik: G Wennerberg 1870

Inga kommentarer: