söndag 16 december 2007

Kristi himmelsfärds dag

202 Du som oss frälst ur syndens band,
ur dödens natt och avgrundsbrand,
du höjs från vansklighetens land
till ära på Guds högra hand.

2. Du Faderns verk fullbordat har
och till din Faders boning far,
men är osynlig hos oss kvar
när skyn dig från vår åsyn tar.

3. En herde för din kära hjord
du leder oss med livets ord.
Din kärlek verkar på vår jord
i dopets bad, vid nådens bord.

4. Till tidens slut din lära än
skall leda jordens vandringsmän,
till dess du kommer hit igen
med härlig makt från himmelen.

5. Säll den som fast i tron består
och bär sitt kors i dina spår!
Dit du har gått med fröjd han går
och av din hand sin krona får.

Text: Johan Olof Wallin 1814, ngt bearb

Musik: Johann Cruger 1640 alt. "Vi till ditt altarbord bär fram"


203 I himlens tempel, högt och stort,
det hus, som ej med hand är gjort,
vår Löftesman i segerskrud
står bedjande för oss hos Gud.

2. Han som här nere för vårt väl
i bitter död gav ut sin själ,
har samma varma hjärta än,
är fallnas Frälsare och vän.

3. Och från den boning dit han gick
han skådar oss med brodersblick.
Delaktig i vår mänsklighet
han känner väl vår skröplighet.

4. Vad än som här oss plåga kan,
det kände också Smärtans man.
Han frestad var i allt som vi
och står i frestelsen oss bi.

5. Så låt oss med förtröstan gå
till nådens tron att styrka få
att leva till hans ära här,
som ständig omsorg om oss bär.

203 Jag ser dej, o Guds Lamm, nu stå
på Sionsbergets topp.
Men svår var vägen du fick gå
förrän du kom dit opp.
Din börda, tung och plågosam
var världens synd och skam.
Så sjönk du i vår jämmer ned;
vem anar vad du led?

2. Oskyldige, som så för mej
gick smärtans tunga stig,
din kärlek hårt har bundit dej,
att fri jag skulle bli.
Då slet du sönder våra band
med genomspikad hand.
Du gick med seger ur din grav;
din död oss livet gav.

3. Nu står en skara kring din tron,
som snö så vit och ren.
Vart öga strålar som en sol
av att din glans få se.
Och ordet om ditt slaveri
då världen köptes fri,
ja, vad du led för oss en gång
är ämnet för dess sång.

*4. Tack, Fader, att du var så god
mot Adams fallna ätt!
Du frälste oss med Lammets blod
och gav oss barnarätt.
Dej prisar varje andetag
och hjärtats alla slag.
O Gud, för din barmhärtighet
tack, TACK i evighet!

Text: H A Brorson
Musik: Norsk folkmelodi


204 Stor och härlig var den dagen,
då från Oljebergets topp
Jesus, från de sina tagen,
far till Fadern åter opp.
Till sin tron han återvänder,
genom korset härliggjord,
med de genomstungna händer
än välsignande sin hjord.

2. Han som under dödens smärta
har mot världen sträckt sin famn
nu likt Aron på sitt hjärta
bär de återlöstas namn.
Hos sin Fader i det höga
för de sina beder han,
och för Faderns helga öga
står han som vår löftesman.

3. Helt allena sågs han fara
till sin tron i himmelen,
men med tusen änglars skara
kommer han till oss igen.
Jesus, låt din ankomst bliva
fröjdefull och ljus för mig
och av nåd mig värdes giva
evig frid och fröjd hos dig!

Text: Lina Sandell

205 Till härlighetens land igen
jag ser dig, Jesus, fara.
Men jag på jorden måste än
en gäst och främling vara.
Långt från mitt hem jag vandrar här,
mitt sällskap sorg och möda är.

2. Långt från min Faders hus jag går,
ack, Herre, säg hur länge?
Men dit mitt öga inte når
mitt hjärtas bön sig tränge.
Den outsäglig, innerlig
skall dela skyn och hinna dig.

3. En skymt jag i tron då ser
utav det goda landet,
där du från mig ej skiljes mer,
när löst ur syndabandet
bland helgonen jag fri och glad
får bo i levande Guds stad.

4. Där uppe är det ingen natt
och ingen gråt och smärta.
Där uppe är min högsta skatt,
där vare ock mitt hjärta.
I himlen hos min Frälsare
där vare min umgängelse.

5. Och som du for du komma skall,
o Jesus, hit tillbaka.
Jag här vill akta på mitt kall,
jag bedja vill och vaka.
Jag vet ej stund, jag vet ej dag,
men dagligt dig förbidar jag.

6. Och salig är den tjänaren
som du så finner göra,
när sist du komma skall igen:
du honom lovat föra
till ära och odödlighet
uti din Faders härlighet.

Text: Johan Olof Wallin 1816
Musik: B Gesius 1605/H Schein 1628

Inga kommentarer: