söndag 16 december 2007

Glädje - tacksamhet310 Det är saligt på Jesus få tro
och att vara Guds barn blott av nåd.
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd.
/: Gud ske lov, Gud ske tack,
att hans salighet även är min :/

2. Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång.
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång!
Gud ske lov...

3. Det är saligt att tro, fast vi än
ej fått skåda vår Frälsare kär.
Men en dag skall han komma igen,
vi får se honom såsom han är.
Gud ske lov...

Text: A Fernholm 1877, ngt bearb.
Musik: J P Webster 1867


311 En tillflyktsort är urtidens Gud,
och nedåt sträcker sej hans armar,
/: ty han har lovat och sagt
att han med sin makt
skall bevara sitt återlösta folk :/

2. Sällt det folk som jubelklangen förstår!
I Guds ansiktes ljus de skall få vandra.
/: De går från kraft till kraft
och från fröjd till fröjd,
tills de står inför Gud på Sions höjd :/

Text: 5 Mos. 33:27, Psalt. 89:16, 84:8
Musik: Ur Sionstoner


312 Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem ska jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!

2. Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själv så det säger.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.

3. Halleluja!
Nu skapelsens råd jag har funnit.
Halleluja!
Försoningens mening jag funnit,
förlorade barn har han vunnit.
Halleluja,
halleluja!
Nu målet för livet jag hunnit.

*4. Halleluja!
Ditt lov, o vår Fader, vi sjunga.
Halleluja!
Var prisad av hjärta och tunga,
var prisad av gamla och unga!
Halleluja,
halleluja,
vi här och i himmelen sjunga!

Text: Lars Stenbäck, Carl Olof Rosenius Musik: Oscar Ahnfelt


313 Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.
Likt morgonens droppar de falla
och glimma likt dessa så skönt.
Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.

2. Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal,
men stråla likt dessa så klara
jämväl i den mörkaste dal.
Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal.

3. Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!
Guds kärleks bevis må jag kalla
de under av nåd han beter.
Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!

Text: Lina Sandell-Berg 1883 (=SvPs 260)
Musik: A Lindström 1889314 Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min,
och trots vad jag är i mig själv är jag din.
Du frälst mig från döden och hjälper ännu,
och ingen, nej ingen har älskat som du.

2. Av evighet, Jesus, du älskat mig först,
och se, av all kärlek din kärlek är störst.
Till döden på korset den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen har älskat som du.

3. Och sist i det hem du av nåd mig berett,
vars härlighet än intet öga har sett,
skall lovsången ljuda långt bättre än nu,
att ingen, nej, ingen har älskat som du.

Text: W R Featherstone 1862, Lina Sandell-Berg 1896, bearb.
Musik: A J Gordon 1872315 Nu är jag nöjd och glader,
nu kan jag andas ut,
nu bor jag hos min Fader,
min träldomstid är slut,
sen han mig lärde känna
sitt eviga förbund
i ordet, den klippfasta grund.

2. Jag fordom gick och tänkte
på bättring, bön och tro,
men det ej hjärtat skänkte
hugsvalelse och ro.
Nu tänker jag på Jesus,
hur ömt han älskar mig:
av kärlek han offrade sig.

3. Så har min Jesus älskat,
och så han älskar än,
och som han hittills frälsat,
så gör han om igen.
Hans blod mig ännu renar
från varje syndafläck
och gör mig fullkomlig och täck.

4. Om hjärtat mig fördömer
och köttet gör besvär,
den trösten jag ej glömmer
att Gud dock större är,
att nåden väger mera
än all min uselhet.
Och pris vare Lammet för det!

5. Nu Jesus hos mig bliver
med nåd så rik och fri.
Hans nåd mig helt omgiver,
jag vilar trygg däri.
Och nu jag slipper sörja,
ty Herren sköter allt.
Åt honom min sak jag befallt.

6. Nu Satan fritt må rasa
och världen hjälpa till.
Jag skall för dem ej fasa;
det går som Herren vill.
Guds ord behåller segern,
och alla segrar med,
som står uti Frälsarens led.

7. Så glad jag hemåt ilar
i Jesu Kristi namn,
och snart jag salig vilar
i fridens sälla hamn,
men under pilgrimsfärden
så här på barnavis
jag sjunger min Frälsares pris.

Text: Nils Frykman 1881, ngt bearb.
Musik: Nils Frykman 1881316 O sällhet stor som Herren ger,
re´n här på denna jord!
I kärlek han till barnen ser,
dem föder vid sitt bord.
Hans nåd är ny var dag och stund,
och evigt fast står hans förbund.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

2. Det är så gott att älska Gud
som oss har älskat först,
så gott att vara Kristi brud
och slippa evig törst.
När världens fröjd en ände tar
har han det bästa vinet kvar.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

3. Väl blir det mörker mången gång,
ej solen skiner jämt.
Väl får vi känna tidens tvång,
men ett är dock bestämt:
det blir ej mörkt i himmelen,
och resan, vad betyder den?
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

4. Bekymra er då inte mer
för hem och dagligt bröd.
Det är det ord oss Herren ger,
han är vårt säkra stöd.
Han är oss alla dagar när,
han oss och våra bördor bär.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

5. Är det så saligt redan här
att vara Jesu vän,
hur skall det då ej bliva där
en gång i himmelen!
Där får vi fröjdas var minut,
vår salighet tar aldrig slut.
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud!

Text: Nils Frykman 1877, bearb.
Musik: Ur Engelkes sånger 1871


317 Sjung Guds lov, för det är rätt:
Gud vårt tack förtjänar.
Hos vår Herre sej till ett
nåd och makt förenar.
God mot alla, god mot dej
han var dag sej visar.
Det i sanning passar sej
att vi honom prisar.

2. Sjung när frestarn framme är,
han då måste vika.
Psalmens friska toner är
änglahärar lika.
Runt oss lurar synd och skam,
som vi ofta märker,
men en psalm där du går fram
tron och hoppet stärker.

3. Sjung en lovsång, för det är
makt i dessa toner.
Över jordens gravar bär
de till himlens troner.
Herren är din käpp och stav,
all din sorg och smärta
innan du vet ordet av
stillats vid hans hjärta.

Text: J. Dahl, övers. A.H.
Musik: G Wennerberg ("Herren är min herde god")318 Tack, min Gud, för vad som varit!
Tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar!
Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst!

2. Tack för vad du uppenbarat!
Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön, som du besvarat!
Tack för vad jag icke får!
Tack för livets hemligheter!
Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd, som ingen mäter!
Tack för blodets fridsförbund!

3. Tack för himmel blå i livet!
Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus, av dig givet!
Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider!
Tack för hopp som uppfyllts väl!
Tack för dagen som framskrider!
Tack för hopp som slagit fel!

4. Tack för rosorna vid vägen!
Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen!
Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga!
Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga!
Tack för allt i evighet!

Text: A Storm 1891
Musik: J A Hultman 1908


319 Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då,
lik en fågel full av fröjd
sjung, av hjärtat sjung!
Om dig Herrens Ande rör,
skynda dig, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

2. När du ser vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort,
sjung, av hjärtat sjung,
hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav
- sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

3. Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då,
det ger dig och andra fröjd,
sjung, av hjärtat sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron,
prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.


320 Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat,
har oss besökt och våra bojor krossat!
Han salighetens horn upprättat har
i Davids släkt i dag för alla dar.

2. Vad heliga profeter har förkunnat
för länge sedan, har han nu oss unnat.
Han frälsar oss från fiendernas hot
och ifrån dem som hatfullt står oss mot.

3. Han tänker på förbundets rika gåva,
på den barmhärtighet han velat lova.
Han minns den ed som i förgångna dar
vår fader Abraham han svurit har.

4. Oss alla vill han göra fria, rena
att utan fruktan villigt honom tjäna
i helighet, rättfärdighet och frid
inför hans ögon all vår levnads tid.

5. Han sänt Johannes till att väg bereda
och Israel till Herren Kristus leda,
som bär vår skuld, oss renar i sitt blod.
Ja, Gud är nådig, kärleksfull och god.

6. Rättfärdighetens sol skall uppenbaras
och här för oss i dödens natt förklaras.
Så skall den leda oss på fridens stig.
O Gud i himlen, ära vare dig!

Text: Lars Stenbäck 1865, bearb. finlandssvenska psalmboken 1986 (nr 302)
Musik: Peter Sohr 1668


Inga kommentarer: