söndag 16 december 2007

Kristi återkomst

375 En herrdag i höjden är vorden besluten
av konungen uti det himmelska land,
att han skall hitkomma med mång sinom tusen
och kalla till doms både kvinna och man,
med änglarnas röst,
de trogna till tröst,
men svidande styng i de otrognas bröst.

2. Ack, mildaste Jesus, föröka oss trona,
att vi må beredda och vakande stå,
att vi ej bortmista vår salighets krona
och att vi din nåd ej förlustiga gå.
O räck oss din hand,
vår Frälsareman,
och för oss till himlens lycksaliga land.

Text: Gammal nordisk sång, i svenskt tryck 1718
Musik: Svensk folkmelodi376 Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst!
Den saliga dagen är nära,
då vi skall få höra hans ljuvliga röst
och skåda hans anlete klara.
Se, brudgummen kommer! O sov ej, o brud!
Tänd lampan och skynda att möta din Gud!
Så bjuder den manande rösten.

2. Minuterna ilar, se, skuggorna flyr,
snart natten den långa skall ändas.
Där borta i fjärran, se, morgonen gryr,
den eviga dagen snart randas.
Se, brudgummen kommer...

3. Ja kom, Herre Jesus, kom snart som du sagt!
Din ankomst med fröjd vi förbidar!
Kon snart att förstöra all fiendens makt,
att ensam på jorden regera!
Välkommen, välkommen, vår konung och Gud!
Välkommen, välkommen att hämta din brud
till dig i den eviga glädjen!

Text: Joel Blomqvist
Musik: Joel Blomqvist377 Jesus kommer, Jesus kommer,
snart basunen höras skall.
Han i majestät och ära
då skall ses av världen all.
Må vi alla äga olja
uti våra lampor då,
att vi må när Jesus kommer
in i Herrens rike gå.

2. Är du redo, själ, jag frågar,
är du redo möta Gud?
Lever du för Herren Jesus,
älskar du hans kära bud?
Må vi alla äga olja...

3. Må ej världen oss bedåra,
må ej synden ta oss fatt,
att vår lön ej bliver döden
och vår framtid evig natt.
Må vi alla äga olja...

4. Säll är den som väntar Herren,
säll är den som redo är.
Den skall Herren rikt belöna
med en evig krona där.
Må vi alla äga olja...

5. Led mig så, o Herre Jesus,
att jag efter livets slut
lyckligt når den sälla hamnen
och hos dig får vila ut.
Må vi alla äga olja...

Text: J A Hultman
Musik: J A Hultman378 Med våra lampor redo,
iklädda snövit skrud,
vi väntat på vår brudgum,
när hämtar han sin brud?
Vi vet att i oss själva
finns inte något gott,
ty både olja, ljus och dräkt
är skänkt av honom blott.
Se, brudgummen kommer!
Då hämtar han sin brud
om hon har lampan redo
och bär sin vita skrud.

2. Gå ut att honom möta!
Se, vägen öppen står,
bestrålad av den klarhet
som från hans panna går.
Tag mot hans bröllopsbjunding,
så oförskylld och blid,
o dröj ej, tag din lampa, kom
till evig fröjd och frid.
Se, brudgummen kommer...

3. Se, genom öppna dörren
där skymtar bröllopsfröjd!
Visst är envar där inne
för evigt glad och nöjd,
visst är han själv mer ljuvlig
än varje dödlig man,
men ack, när dörren stängs en gång,
den mer ej öppnas kan.
Se, brudgummen kommer...

Text: Sankeys sånger, Erik Nyström
Musik: Okänd379 Nattens skuggor sakta viker,
morgonstjärnan ljuvligt ler,
snart den sälla dagen randas,
och dess sol går aldrig ner.
Herren kommer,
Herren kommer,
slut är då all jordens strid.
Bruden siras,
bröllop firas
i en evig fröjd och frid.

2. Vilket jubel inför tronen
när de frälsta där en gång
efter tidens vedermöda
stämmer upp sin segersång!
Herren kommer...

3. Herre Jesus, håll mig redo
till ditt möte varje stund!
Sen må jord och himmel falla,
fast består min sällhetsgrund.
Herren kommer...

Text: Nils Frykman
Melodi: James McGranaham380 När den gyllne morgon skördemännen går
fram och trohetslönen av sin Herre får,
skall basunen ljuda över hav och land,
änglar träda fram och räcka dem sin hand.
Gyllne morgon, gyllne morgon!
Sista natten svunnit hän!
Vi går ut att möta Frälsaren med fröjd,
halleluja, ära vare Gud i höjd!

2. När den gyllne morgon de avsomnade
träder fram ur gravarna att Herren se,
jubelrop och sång skall fylla himmelen,
ty de kära evigt mötas får igen.
Gyllne morgon...

3. Denna gyllne morgon inför tronen där
de av glädje strålar, fast de gråtit här,
ty det första är förgånget, anden fri,
jordisk sorg och möda evigt är förbi.
Gyllne morgon...

4. När den gyllne morgon kommer med sin glans,
skall ock jag då räknas såsom en av hans?
Skall du vara med där i den stora kör,
som till Lammets ära sina harpor rör?
Gyllne morgon...


381 När han kommer, när han kommer
att samla de sina,
sina kära, sina trogna
en gång i sin famn,
liksom morgonens stjärnor
de då skall få lysa
i hans krona för evigt
och sjunga hans namn.

2. Till sitt rike skall han samla
de pärlor han vunnit,
alla lammen skall han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor...

3. De små barnen, de små barnen
som älskar sin Jesus,
som juveler skall han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor...

Text: W O Cushing, E Nyström, ngt bearb.
Musik: G F Root382 Om han komme i dag, din Herre och Gud,
skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag det kallande ljud
av basunen från himmelsn sky,
skulle fröjd eller ångest dig fatta?

2. Månne allt vad som nu är viktigt och stort
även då skulle synas dig så?
Månne allt, vad i dag blir talat och gjort,
bleve talat ock gjort även då?
Besinna dig, innan du svarar!

3. Månne det eller det som trycker dig nu
och som vållar dig mångfaldig nöd,
skulle trycka dig då? Ja, månne väl du
skulle sörja för kläder och bröd
med hedningens oro i hjärtat?

4. Om han komme idag, rättfärdig och vis,
till att ställa oss alla för sig,
månne människors dom och människors pris
skulle synas av värde för dig
eller falla med tyngd ner i vågen?

5. Om han komme i dag - o pröva dig än
medan anskriet dröjer, och säg:
är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den?
O vart leder dock slutligt din väg?
Den stund du ej menar, han kommer!
Text: Lina Sandell
Musik: Gunnar Wennerberg


384 Snart randas en dag, så härlig och stor,
för alla som älskar Gud.
Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor
och aldrig hörs klagans ljud.
O härliga dag som randas för mig,
o härliga mål på pilgrimens stig!
Min längtan, min blick alltmer till dig drag,
du härliga Jesu Kristi dag.

2. I ära och makt vår Konung sig ter
och kallar de sina hem.
Ej avstånd, ej död skall skilja dem mer,
ej synden mer plågar dem.
O härliga dag...

3. För korset vi får en underbar lön,
för ringhet konungslig glans,
för törnbeströdd stig en boning så skön,
för svärdet en segerkrans.
O härliga dag...

4. Vi vet inte tid, vi vet inte stund
då gryningen inne är,
men likväl vi vet på löftenas grund:
att frälsningen snart är här.
O härliga dag...

Text: Andrew L Skoog
Musik: Andrew L Skoog385 Vakna upp! En stämma bjuder


386 Yttersta dagen en glädjedag bliver
för dem på Jesus, vår Frälsare, tro.
Yttersta stunden dem tillträde giver
till deras sälla och eviga ro.
Arbete, strid
byts då i frid.
Härlighet följer på mödosam tid.

2. Den som nu önskar sig värdigt bereda
saligt att sluta sin jordiska tid,
må låta ordet och Anden sig leda
barnsligt, i tron, till sin Frälsare blid.
Änden blir god,
när blott hans blod
här fått uppliva och stärka vårt mod.

3. Rädes du ännu för döden och domen
må du strax tänka på Frälsarens död.
Han, för att göra vår frihet fullkommen,
dömdes och dog i den yttersta nöd.
Är det vår tröst,
att han oss löst,
blir domsbasunen en glädjefull röst.

4. Gör, Herre Jesus, den saken rätt viktig
för våra hjärtan, att du är vårt allt,
att du vår sak och vår räkning gjort riktig,
då du all världenes synder betalt!
Giv, att vi må
lita därpå
och för din tron med frimodighet stå!

Text: Magnus Brynolf Malmstedt
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: