söndag 16 december 2007

Anden, vår Hjälpare och Tröstare66 Ande, nådens källa,
låt din fullhet välla,
kom och hos oss bliv.
Du som plågan släcker
och i hjärtat väcker
kärlekseld och liv,
lär min svaga röst och tunga
att din kraft och nåd besjunga.

2. Kom, Guds dyra gåva,
tröst och hjälp mig lova,
väck på nytt min tro.
Se, min längtan tär mig,
fyll mig du och bär mig,
ge min ängslan ro.
Hör, jag ber dig att du låter
mig få liv och styrka åter.

3. Kom i pingstens skyar,
du som mig förnyar
genom Jesu blod.
Ande av Guds enhet,
ge mig sinnets renhet,
trofasthet och mod.
Styrk mig att din vilja göra
när mig ondskan vill förföra.

4. Styr mig på min bana
bort från syndig vana.
Låt mig där jag går
trots betryck och fara
trygg med dig få vara
tills jag himlen når.
Där skall jag med frigjord tunga
evigt haleluja sjunga.

Text: Johann Franck 1653, Petrus Brask 1690, bearb. finlandssvenska psalmboken 1986 (nr 110)
Musik: Johann Cruger 1653


67 Det skall ej ske med mänsklig makt,
men genom Anden, har du sagt.
Oss, Herre, med din Ande stärk,
ty skört och svagt är mänskors verk.

2. Vår kraft och makt förgår med hast;
vårt eget verk snart åter brast.
Av död och grav ej Anden vet,
hans verk står fast i evighet.

3. Han sanningen på denna jord
befäster med sitt allmaktsord.
Oss med din Ande föd till liv
och oss din vapenrustning giv.

4. Han värnar kyrkans gamla hus,
att tryggt det står i stormens brus,
med dopets bad och korsets ord
och bröd och vin på nådens bord.

5. Det skall ej ske med mänsklig makt,
men med din Ande, har du sagt.
Så ber vi: töm oss på allt vårt
som för ditt verk i vägen står.

6. Och fyll oss med din Ande god,
giv med din högra hand oss mod
och skapa av oss, Herre kär,
ett Andens hus, en Andens här.

Text: Gustav Jensen 1902, A.H.
Musik: Omkring år 1000, Erfurt 1524, Wittenberg 1533


68 Dig, helge Ande, bedja vi
att med din kraft du står oss bi
under prövotider
och svåra strider,
helst uti den yttersta,
när det till änden lider.
o Gud, förbarma dig.

2. O ädla ljus, gör med ditt sken
vår tro på Jesus sann och ren,
och den själv uppliva
att frukter giva.
Hjälp oss att i denna tro
till änden faste bliva.
O Gud, förbarma dig.

3. O kärlekseld, uppvärm vårt sinn.
Allt hat, all ljumhet övervinn,
att vi leva läre
som bröder käre
i försonlighet och frid
och Kristi sinne bäre.
O Gud, förbarma dig.

4. O högsta tröst i all vår nöd,
oss uppehåll i liv och död.
Låt oss ej försaka
att bedja, vaka
och betänka, att en gång
vi döden måste smaka.
O Gud, förbarma dig.

Text: V. 1 från medeltiden. Martin Luther 1524, Olaus Petri 1536, J O Wallin 1814, 1816


69 Du som från gudomsskötet går
att mänskor återföra
till Gud ifrån fördärvets spår
och synden makt förstöra,
kom, helge Ande, fyll mitt bröst,
mitt hjärta rena, stäm min röst
att dina under sjunga.

2. O gode Ande, led du mig
till sanningen och livet!
Skriv i mitt hjärta vad av dig
i livets ord är skrivet.
Styrkt av din kraft, ledd av din nåd,
jag vill ditt kärleksfulla råd
i ord och gärning prisa.

Text: J Åström 1816, ngt bearb.


70 Gud, dig ske pris av alla,
att du oss velat kalla
uti din Son till livet
och oss din Ande givit.

2. Han oss i dopet tvagit,
i hjärtat boning tagit.
Han verkar genom ordet
och dukar nattvardsbordet.

3. Vem kunde annars tänka
vad gott oss Gud vill skänka?
Vem skulle omsorg bära
att Herren känna lära?

4. Den som av Anden ledes
till salighet beredes.
Han kan förnöjd och glader
benämna Gud sin Fader.

5. Att tron i hjärtat giva,
vårt hopp att stärka, liva,
vår kärlek värma, rena,
är Andens verk allena.

6. Så prisar nu vi arma
Gud, som sig vill förbarma.
Hans Ande i oss verke
och till allt gott oss stärke.

Text: Ph F Hiller71 Herre, se, vi väntar alla
att du våra böner hör
och att du med oss som fordom
än ett pingstens under gör.
Gjut din Ande, gjut din Ande
över varje törstig själ
och i allas våra hjärtan
nu ditt verk fullborda väl.

2. Låt den helga elden falla
uti våra hjärtan så
att den där må helt förbränna
vad som finns av hö och strå.
Gjut din Ande...

3. Andens gåvor till oss dela
och låt under bland oss ske.
Med din kraft de sjuka hela
och din frälsning låt dem se.
Gjut din Ande...

Text: v.1-2 Eric Bergquist 1904, v. 3 E Hane 1910
Musik: Paderborn 1765


72 //: Icke genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske ://
utan genom min Ande, säger Herren,
utan genom min Ande.
Icke genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske.

Text: Sakarja 4:6
Musik: L Larsson 1968, S Myrén 1968


73 Kom, helge Ande, Herre god!
Besök vårt hjärta, ge oss mod!
Fyll våra själar med din nåd
och var med oss i råd och dåd.

2. Du är vår Hjälpare och tröst,
ja, salig den som hör din röst.
Du läker varje sårad själ,
är livets brunn till evigt väl.

3. Hit bringar du de gåvor ner
som Fadern i sin godhet ger,
du delar ut Guds helga ord
på alla språk omkring vår jord.

4. Kom hit i mörkret med ditt ljus
och värm med kärlek våra hus,
och fyll vår brist, fördriv vår nöd
med gåvor av ditt överflöd.

5. Ge kraft i frestelse och strid
och stanna hos oss med din frid.
Gå med oss du i varje stund
och håll oss kvar i ditt förbund.

6. Lär du oss känna Fadern väl
och öppna för hans Son vår själ.
Guds sannings kunskap du oss giv
och styrk vår tro till evigt liv.

*7. Till Fadern och hans Son vi bär
i ödmjukhet vår lovsång här
och prisar Anden likaså.
Gud, låt oss alla nåden få!

Text: Hrabanus Maurus ca 820, Martin Luther 1524, Olaus Petri 1536, bearb. finlandssvenska psalmboken 1986 (nr 106)


74 Kom, helge Ande, Herre Gud,
giv lust att hålla dina bud.
Vår köld, vår tröghet övervinn,
o, kom i våra hjärtan in.
Du helga kraft, med nådens sken
gör viljan god, gör själen ren,
att livets väg vi glatt må gå
och heligt rörda sjunga så:
Halleluja! Halleluja!

2. Du helga ljus, all sannings port,
lär oss på varje tid och ort
att känna Gud och den han sänt.
Gör Sonens dyra namn bekänt,
förklara Faderns välbehag
och falska läror från oss tag.
Det ord är fast, det ord är visst,
som lär oss tro på Jesus Krist.
Halleluja! Halleluja!

3. Du helga eld, all världens tröst,
låt kärlek brinna i vårt bröst,
du glädjens källa, fyll vårt blod
i jordisk nöd med himmelskt mod.
På korsets väg oss styrk och led,
mot frestelsen med kraft bered,
att här vi manligt strida må
och genom död till livet gå.
Halleluja! Halleluja!

Text: Martin Luther 1524, J O Wallin 1816, bearb. A.H.
Melodi: Medeltida processionssång Erfurt 1524


75 Kom, helge Ande, till mig in,
upplys min själ, upptänd mitt sinn´
att jag i dig må bliva.
Låt livets ljus få lysa mig
och led mig på den rätta stig.
Dig vill jag helt mig giva.

2. I all din sanning led du mig,
förståndet öppna nådelig
och lär mig, Gud, din vilja.
Från alla synder gör mig ren,
att jag må följa dig allen,
allt ont ifrån mig skilja.

3. Hjälp Herre, nåderik och blid,
att jag av hjärtat all min tid
mig håller vid det ena:
att tro på Herren Jesus Krist
och öva kärlek utan list.
Min hjälp är du allena.

4. Stå alltid på min sida så
att satan mig ej skada må,
ej världen mig förföra.
Gud, med min ande vittne bär
om att ditt barn jag också är,
som du vill salig göra.

5. Jag kännes vid min svaghet all,
jag vet ej vad jag bedja skall,
vad gagnar eller skadar.
O helge Ande, bed för mig
och lär mig sucka innerlig
mitt Abba, käre Fader!

6. Du allt i dina händer har,
behåll mig då i nåden kvar,
med dig vill jag nu vandra.
Förlåt min skuld och mina brott
och giv mig lust att göra gott,
att glädja dig och andra.

7. Giv lycka, Gud, till allt gott verk,
befrämja det och kraften stärk,
så att jag alla dagar
må ständigt växa till i nåd,
i både visdom, kraft och råd,
som dig, o Gud, behagar.

8. Hjälp mig att nyttja tiden rätt,
att bli till glädje på allt sätt,
och ner mitt pund ej gräva.
Ty den som bryter dina bud
och tjänar någon annan gud
förgäves måste sträva.

8. O glädjens Ande, stå mig bi
i all den sorg jag kommer i
och när du hem mig sänder.
Ja, hjälp mig skiljas hädan så
att glad jag överlämnar då
min själ i dina händer.

Text: Okänd svensk författare 1694, bearb. A.H. 2008
Musik:


76 Kom, helige Ande, jag beder:
kom, öppna mitt hjärta för dej.
Du som i all sanning oss leder,
fullborda din gärning i mej.

2. När ångest och längtan vill bränna
och samvetet inte ger ro,
o lär mej då Kristus att känna,
på honom förtrösta och tro.

3. Jag själv kan ej slita de banden
som vållar mej jämmer och skam
om du inte tar mej vid handen
och för mej till Frälsaren fram.

4. Blott du kan ånyo mej föda
att inte för evigt jag dör.
Så kom att mej helt genomglöda,
i anden mej brinnande gör.

5. Ej falskhet och synd kan du lida
och bor ej i avgudahus,
så kom i mitt hjärta att sprida
ditt heliga, straffande ljus.

6. Ja, kom att regera därinne
med kärlekens levande lag;
mej fyll med ditt himmelska sinne
och helga mej dag efter dag.

7. O kom att från synden mej skilja,
från onda begär gör mej fri.
Förena mej så med Guds vilja,
att ett jag med honom må bli.

Text: Lilly Lundeqvist
Musik: Tysk folkmelodi77 O Gud, ditt rike ingen ser
och ingen blir där inne,
åt vilken ej din Ande ger
ett öppet barnasinne.
Vad köttsligt vett ej hört och sett
du har åt den förvarat
som, from och ren, i nådens sken
ser himlens råd förklarat.

2. Ett jordiskt sinne tryckes ner
av egen tyngd till jorden,
och den i Gud ej lever mer
är död i synden vorden.
Begärens brand tar överhand,
där Andens liv ej väckes.
Den bryter ut och blir till slut
en eld, som aldrig släckes.

3. Jag vill, men Gud, vad mäktar jag,
så oren och så bräcklig?
Ack, utan dig är kraften svag
och viljan otillräcklig.
Det som är fött av kött är kött,
men det, så själv du säger,
är ande, som av Andanom
sitt liv allena äger.

4. Mig då, o Gud, din Ande giv,
som syndens lust kan döda
och av sin kraft till evigt liv
på nytt min ande föda.
För tro och hopp han låter opp
de himlaportar klara,
för övermod, för kött och blod
de skola slutna vara.

5. Men alla äro barn av dig,
som av din Ande drivas,
och är jag barn, så skall ock mig
det goda arvet givas.
Bland sorg och brist jag då förvisst
min tröstekälla finner,
min själaro uti den tro
som världen övervinner.

Text: J O Wallin 1816
Musik: B Waldis 1553


78 O du helge Ande, kom till oss in,
med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv.
Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll,
du som av alla tungomål och land församlar folken
i Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga.
Halleluja! Halleluja!

Text: Medeltida antifon, svensk övers. 1525, 1543, Erik Gustaf Geijer 1819


79 O helge Ande, sanne Gud,
lär världen all din kärleks bud,
att hålla Herren Jesus kär
och älska vad hans eget är!

2. Predika du om Jesu död
som hela världen frälst ur nöd.
Ja, vittna för var själ därom
att hon är Jesu egendom.

3. Säg världen som i mörkret går
att all dess synd däri består
att den ej vill på Jesus tro
och ej hos honom söka ro.

4. Lär världen rätt den hemlighet,
att den har full rättfärdighet,
blott därför att Gud själv blev man
och oss med blodet återvann.

5. Giv världen ock rätt tanke om
den nådefulla frihetsdom,
då varje mänska dömdes fri
från satans makt och slaveri.

6. Hugsvala var bedrövad själ,
så att den mår hos Jesus väl.
Giv rädda hjärtan tröst och mod
att våga tro på Jesu blod.

7. Led alla dem som vilse går,
så att de alla vägen når,
som Jesu kärlek banat har
när han ett offer för oss var.

8. Giv hela Herrens menighet
sann kärlek och sann enighet,
så vi som frälsta syndare
varann i Jesus börjar se.

9. Låt glädjen av den nåd vi fått
uppmuntra oss att göra gott!
Låt Jesu frid oss fägna mer
än all den frid som världen ger.

10. I Jesu namn nu lär oss rätt
att tro och be på barnasätt,
tills vi Gud Fader, Son och dig
får sjunga lov evinnerlig!

Text: Magnus Brynolf Malmstedt, bearb. A.H. 1992, 2007
Musik: Folkmelodi från Sköldinge (Det finns en väg till himmelen)

Andra fina sånger om Anden som av upphovsrättsliga skäl inte kan publiceras här:

DINA LÖFTEN ÄR MÅNGA, DIN TROFASTHET STOR
Text: Sigurd Lunde, övers. A.H.
Musik: Sigurd Lunde

GRIP DU MIG, HELIGE ANDE
Text: Pia Perkiö (SvPs 646)
Musik:

I DEN HELIGE ANDE ÄR VI ETT MED VARANN
Text: Psalmer och visor
Musik:

LIVETS ANDE, KOM FRÅN OVAN
Text: J A Eklund 1934 (SvPs 53)
Musik: G Duben (=Jesus är min vän den bäste)

O GUDS ANDE, NU JAG BEDER
Text: G Oberg (Sionsharpan)
Musik: Folkmelodi

TACK, HERRE JESUS, ATT ANDEN DU SÄNDER
Text: Svante Österbacka
Musik: Juhani Martikainen

VINDEN SER VI INTE
Text: A Frostenson 1958, 1973
Musik: E Wikfeldt 1958

Inga kommentarer: