söndag 16 december 2007

Jesus, vår Herre och Broder50 Din spira, Jesus, sträckes ut
så långt som dagen hinner.
Ditt rike står till tidens slut,
det står då allt försvinner.
Ditt namn bekänns med himmelskt mod,
och för ditt kors, din segerstod,
nedfaller folk och kungar.

2. Det barn som föds till dig man bär,
till dig man flyr i döden.
Om du i lyckan bortglömd är,
man söker dig i nöden.
Där friden bryts, där orätt rår,
på plågans bädd, i sorgens år,
din tröst allena gäller.

3. Kom, Jesus, var i ve och väl,
i liv och död oss nära,
och gjut i var förkrossad själ
din Ande med din lära.
Oss styrka giv till helig strid
och samla oss i evig frid
då du all världen dömer.

Text: Frans Michael Franzén 1812, ngt bearb.
Musik: Tysk folkvisa, Wittenberg 153351 Ditt namn, o Jesus, upphöjt är
högt över alla namn.
Himmel och jord dig hyllning ger,
vårt hopp, vår trygga hamn.
Vi har ju blott ett enda hopp,
vi har blott ett försvar,
men det är nog
att Jesus dog
och att för oss det var.

2. Ditt namn åt syndare förvisst
till frälsning givet är,
det borttar syndens skuld och skam
och frid till hjärtat bär.
Vi har ju blott ett enda hopp...

3. Ditt namn den svage skänker mod,
det liv åt världen bragt.
Du varje boja lossa kan
och krossar satans makt.
Vi har ju blott ett enda hopp...

4. Om bara alla ville se
din kärlek underbar,
de skulle smaka få den nåd
du mig bevisat har.
Vi har ju blott ett enda hopp...

5. O vilken nåd att jag ditt namn
får prisa till min död,
och vittna om hur du, Guds Lamm,
kan frälsa från all nöd.
Vi har ju blott ett enda hopp...

Text: Charles Wesley


52 Du som med Guds frid mej hälsar,
jag som faller, du som frälsar,
du med svar och jag med rop,
du med nåden, jag med skammen,
jag med bönen, du med amen
- o så väl vi går ihop!


53 Jesu kärlek är så underbar,
Jesu kärlek är så underbar,
Jesu kärlek är så underbar,
kärlek så underbar.
Så hög - jag kan ej gå över den,
så djup - jag kan ej gå under den,
så vid - jag kan ej gå utom den,
kärlek så underbar.


54 Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mej giv.
Mig att förlossa offrar han sej,
då han på korset dör ock för mej.

2. O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri
vill jag hans egen evigt nu bli.

3. Tag mej då, Herre, upp till ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dej,
glad i din kärlek, offrande mej.

Text: Lina Sandell-Berg 1889
Musik: F A Ekström


55
Jesus, lär mig rätt betrakta
Ordet, som blev kött i dig,
och ej något högre akta
än den fröjd du bjuder mig:
fröjd av sanning, nåd och frid,
fröjd, som blir i evig tid,
då du Faderns råd förklarar,
Fadern själv oss uppenbarar.

2. Fadern själv, hos vilken Ordet
evigt var och evigt är,
av vars tanke allt är vordet
och vars hand all världen bär,
honom, den Oändlige,
i hans ende Son vi ser,
i den vise, kärleksrike,
helige, som blev vår like.

3. Gud, när du i molnen ljungar
och i morgonsolen ler,
när du föder fågelns ungar,
liljorna sin fägring ger,
när du mig ur faran för,
när din röst hos mig jag hör,
o, då känner jag dig vara
och din härlighet förklara.

4. Dock, när tanken dig vill hinna
i det ljus som höljer dig,
kan den ingen vila finna,
hjärtat självt förirrar sig.
Men du tar en jordisk hamn,
Gud och mänska, i din famn
du oss sluter såsom bröder,
och för oss ditt hjärta blöder.

5. Se, då viker tvivlet fjärran
för det klara livets ord.
Tro och kärlek skådar Herran
i hans vägar på vår jord.
Då han föds, som lovad är,
då för oss han korset bär,
då ut ur sin grav han träder,
nåd och sanning världen gläder.

6. Gud, din kärlek kan ej kallna
mot det stoft du livat har.
Själv du söker här den fallna,
som av dig en avbild var.
Sen ej mer hon liknar dig,
ej till dig kan lyfta sig,
du till mänskan stiger neder,
själv till himlen henne leder.

7. Led oss, Jesus, lär oss lida,
lär oss verka såsom du
och ett evigt liv förbida
efter detta korta nu.
Som du ett med Fadern var,
Fadern i dig uppenbar,
så vi ett med dig må vara,
dig i allt vårt verk förklara.

Frans Michael Franzén 1814, ngt bearb.

56 Jesus, tänk på mig
när du kommer i ditt rike.
Jesus, tänk på mig
när du kommer i ditt rike.

Text: Okänd men dock känd rövare
Musik: Taizé


57 Låt oss nu sjunga,
sjunga om Jesu nåd.
Gamla och unga,
prisa hans kärleksråd,
prisa hans dyra nåd!

2. Himlen och jorden
är av hans ära full;
dock är han vorden
fattig för mänskors skull,
barnen av stoft och mull.

3. Villigt han tagit
sjukdom och nöd på sig,
tåligt fördragit
allt, som kan trycka mig
här på min ökenstig,

4. burit vår sveda,
uthärdat korsets död,
just för att freda
oss från sin vredes glöd,
ja, från en evig död,

5. allt för att vinna
åt sig en utvald brud,
som nu kan finna
nåd och behag för Gud
blott i hans egen skrud.

6. Låt oss då sjunga
evigt om denne vän!
Hjärta och tunga:
prisa hans kärlek än,
här och i himmelen!

Text: Lina Sandell 1864, ngt bearb.
Musik: Oscar Ahnfelt

58 Nämn mig Jesus, han är livet,
han är min rättfärdighet.
Han sitt liv för mig har givit,
mig förvärvat salighet.

2. Egen fromhet intet gäller
inför den som hjärtat ser,
mänsklig visdom icke heller
tröst och frid i själen ger.

3. Intet annat än allena
Jesu nåd, förtjänst och blod
kan från all min synd mig rena,
göra saken för mig god.

4. Milde Jesus, nådens källa,
du mitt liv, min salighet,
låt i domen för mig gälla
din förtjänst och helighet.

5. Döm mitt hjärta här i tiden,
innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden
i ditt domslut fria mig.

Text: M G Hehl o 1750, P H Syréen 1826, W Söderström 1907
Musik: Herrnhut efter 1735
59 När världens hopp förtvinat stod,
likt blomman uti sanden,
rann upp så klar en hälsoflod,
gav kraft och mod
åt kvalda mänskoanden.

2. Det Jesus var, som huld och god
blev oss en livets källa.
Vi fann i Jesu dyra blod
den hälsoflod
som gör oss evigt sälla.

3. Han ljuset är och sanningen,
han vägen är och livet.
Den honom söker finner än,
och även den
som beder skall bli givet.

4. I världen han den ende är
som trösta kan och liva
den själ som syndaångern tär
och som begär
i honom salig bliva.

5. Han genom hela livets dag
utsträcker sina händer
till syndare, och med fördrag
där tron är svag
han veken återtänder.

6. Han som en herde för sin hjord
allt vad oss fattas giver:
sin Ande, salighetens ord,
sitt rika bord,
och alltid trofast bliver.

7. Vad skulle Herren göra mer
att fallna mänskor frälsa?
Han för oss strider, segern ger,
vår längtan ser
och är vårt liv, vår hälsa.

8. Låt oss som dina barn få bo
hos dig och alltid njuta
kraft av ditt ord till hopp och tro,
till själens ro,
tills vi vår färd skall sluta.

9. Du är i lidandet vårt stöd,
o kärlek utan like.
Du för oss genom sorg och nöd
och kval och död
till härlighetens rike.

Text: S J Hedborn 1813, ngt bearb.
Musik: Johannes Rhau 1589

60 O Kriste, oss benåda,
så att i tron vi må
ljus i din sanning skåda,
liv av din kärlek få.
Till dig vårt hjärta längtar,
från världens flärd det trängtar
till din rättfärdighet.

2. Din Fader dig allena
har givit allt i hand,
att du må allt förena
med trons och fridens band,
och så åt dig förvärva
ett folk, som sällt skall ärva
det rike du berett.

3. Vad Fadern dig har givit
du ej borttappa vill.
Du för till rätta livet
allt vad dig hörer till.
Dit värdes mig ock föra
att jag må dig tillhöra
i tid och evighet.

Text: Elisabeth Kreuziger 1524, Olaus Petri (?) 1536, Johan Åström 1816, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi/Erfurt 1524

61 Samme Jesus, samme Jesus
som vid Sykars gamla brunn
ber samariskan om vatten
för sin egen torra mun,
och som låter nåden flöda
som en livsström stark och klar,
se, han är ännu densamme,
ja, densamme som han var.

2. Samme Jesus, som i kärlek
till den arme mannen ser,
till den man som sjuk och spetälsk
vid hans fötter ligger ner,
samme Jesus, som till honom
säger: "Jag vill, bliv ren",
står än färdig att förlåta,
frälsa, hela var och en.

3. Samme Jesus, som om natten
under vågens vilda sång
närmar sej den lilla båten
på Gennesaret en gång
och som säger till de skrämda:
"Var ej rädda, det är jag!"
- se, med samma fridens hälsning
nalkas han oss än i dag.

4. Samme Jesus, som till kvinnan
som man för till honom fram,
för att han skall henne döma,
säger mild men allvarsam:
"Inte dömer heller jag dig,
gå och synda inte mer!"
- samme Jesus, samme Jesus
ännu samma nåd oss ger.

5. Samme Jesus, som av sorgen
själv sig så uppfyllas lät,
att vid graven i Betania
han en gång själv stod och grät,
samme Jesus, som när modern
grät vid ende sonens bår
gav den döde livet åter,
sorgens tårar än förstår.

6. Samme Jesus, som på korset
för vår synd lät offra sig,
samme Jesus, samme Jesus
älskar ännu dig och mig.
Samme Jesus, som nu alltid
i Guds åsyn för oss står,
är i evighet densamme,
ja, i dag liksom i går.

Text: Lina Sandell
Musik: Folkmelodi


62 Se, Jesus är ett tröstrikt namn
och i all nöd vår säkra hamn.
Vi genom Jesus får Guds nåd
och finner på det bästa råd.

2. Guds ende Son, o Jesus huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.
Vår nöd du ser och hjälpa kan,
du som är både Gud och man.

3. Av dig är all rättfärdighet,
av dig all frid och salighet.
Den som till dig har satt sin tröst,
han blir ifrån allt ont förlöst.

*4. Dig vare pris för livets ord,
för dopets bad och nådens bord!
Din frid oss här i tiden giv
och efter döden evigt liv.
Text: B Förtsch 1609, H Ausius 1641, Jakob Boethius 1694, bearb 1819 och ngt bearb 1986
Musik: Strasbourg 1545


63 Tänk på honom som var frestad
såsom du i alla stycken,
honom, som vid korset fästad
drack för dig den bittra drycken.
Ren och helig, han allena
kunde frälsning oss förvärva,
att vi, heliga och rena,
skulle paradiset ärva.

2. I det heligsta ingången
han ock min förlossning funnit
och åt mig, i synder fången,
frid och frihet återvunnit,
att jag under honom sedan
skulle leva i hans rike,
och, i honom helig redan,
alltmer bli den honom like.

3. Upp, min själ att korset bära,
upp att segerprovet giva!
Vill du tjäna Gud med ära,
red dig till att frestad bliva.
Salig den som tåligt lider,
den skall tröst och styrka finna.
Salig den som modigt strider,
den skall livets krona vinna.

*4. Salig, salig den som kände,
den som trodde dig allena,
sanne Gud, och den du sände
att med dig oss än förena!
Jesus Kristus, du är vorden
vägen, sanningen och livet,
och i himlen och på jorden
är ej annat namn oss givet.
Text: J O Wallin, bearb. A.H. 2007
Musik: J Cruger


64Var man må nu väl glädja sig,
här är stor fröjd å färde,
ty nu är Gud oss nådelig,
som voro döden värde.
Han haver allom sagt det till,
att han barmhärtig vara vill.
Vad kan vårt hopp förtränga?

2. Jag under satan fången låg
och kunde mig ej hjälpa.
Den synd som rådde i min håg
i grund mig ville stjälpa.
Min synd mig till förtvivlan drev,
mitt samvets dom orygglig blev,
och helvetet stod öppet.

3. Men Gud av sin barmhärtighet
sin ögon till mig vände.
Han såg i nåd min uselhet
och hjälp av höjden sände.
Fastän jag var av synder full
var han för mig en Fader huld
och lät sig om mig vårda.

4. Till ende Sonen sade han:
Jag måste mig förbarma.
Far ner uti det syndaland
och lös de fångar arma,
av deras synd och stora nöd,
fräls dem ifrån en evig död
och låt dem med dig leva.

5. Sin Fader Sonen lydig var,
kom till mig här på jorden.
I mänskligheten uppenbar
är han min broder vorden.
Sin kärlek ville han bete
och frälste mig från allt det ve,
som jag förskyllt att lida.

6. För mig sitt liv, sitt dyra blod,
han ville icke spara,
att för den dom, mig förestod,
jag måtte tryggad vara.
Han blev hos Gud min löftesman.
Uti hans död min synd försvann.
Så är jag frälsad vorden.

7. Han upp till Fadern for igen
från denna världs elände,
och i mitt bröst Hugsvalaren,
den helge Ande sände,
den i min nöd skall trösta mig,
mig stödja på min bättringsstig,
och i all sanning leda.

*8. Ty vare pris i evighet
och lov förutan ände
Guds eviga barmhärtighet
som oss den hjälpen sände
och nederslog i Kristi död
synd, helvete och dödens nöd.
Vem kan oss nu fördärva?

Text: Martin Luther 1523, Olaus Petri 1536
Musik: Från Nurnberg 1624

65 Vi tackar dig, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från Satans makt och avgrundslist
har du oss löst, o Jesus Krist.

2. Vi beder dig, sann Gud och man,
slit sönder våra synders band.
Fräls oss ifrån en evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.

3. När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stödja så,
att det för svårt ej vara må.

4. O Jesus, du vår broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv.
Text: Christoph Fischer (Vischer) 1565, Jesper Swedberg 1694
Musik: Svensk 1697 (=Den rätt på dig, o Jesus tror; Du som i alltets mitt har ställt)

Andra utmärkta sånger om Jesus som av upphovsrättsliga skäl inte kan publiceras här:

DU SANNA VINTRÄD, JESUS KÄR
Text: J A Eklund 1911
Musik: Strassburg 1577

DU SOM LADES PÅ ETT FÅNG
Text: Anders Frostenson
Musik: Engelsk

EN VÄN FRAMFÖR ANDRA ÄR JESUS
Text: Inga-Lisa Persson (ur Glad sång)
Musik: Lydia Lithell ("Flyttfåglarna")

JAG VILL SJUNGA OM MIN VÄN
Text: Eva Norberg 1971 (SvPs 472)
Musik: J Ulich 1674

JESUS, DU SOM SJÄLEN MÄTTAR
Text: J Flittner 1661, J Arrhenius 1691, J A Hellström 1979 (SvPs 355)
Musik: Svensk 1691

JESUS KOM TILL JORDEN FÖR ATT DÖ
Text: A Börud, övers.
Musik: A Börud

JESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTE
Text: J Arrhenius 1691, O Hartman 1978 (SvPs 43)
Musik: G Duben 1654

LÅGT VAR DET STALL DÄR HAN FÖDDES
Text: A Frostenson (v. 1-4, 6) A Holmberg (v. 5)
Musik: Kyrkovisor

LÅT MIG FÅ HÖRA OM JESUS
Text: Fanny Crosby van Alstyne (SvPs 46)
K Larsson 1904, 1959
Musik: J R Sweney 1880

SÄG, KÄNNER DU DET UNDERBARA NAMNET
Text: Allan Törnberg 1935 (SvPs 47)
Musik: Allan Törnberg 1935

VEM ÄR GRUNDEN FÖR MIN TRO
Text: Johann Chr. Schwedler 1720, övers. Britt G Hallqvist o 1960, Eyvind Skeie 1980 (NoPs 353), A.H. 1992
Musik: Johann Baptist Reimann 1747

VEM ÄR HAN SOM BOTT I STJÄRNGEMAK
Text: Anders Frostenson (Kyrkovisor)
Musik: Per-Erik Styf 1958

VILKEN VÄN VI HAR I JESUS
Text: J M Scriven o 1855, Eva Magnusson 1984 (SvPs 48)
Musik Ch C Converse 1868


Inga kommentarer: