lördag 22 september 2007

Stillhet - bön - meditationBE SÅ SKA NI FÅ

Be, så ska ni få.
Sök, så ska ni finna.
Be, så ska ni få.
Sök, så ska ni finna.
Bulta, bulta, bulta,
så ska dörren öppnas.

Text: Jesus (Matteus 7:7)
Musik: Lars Åberg


EN LITEN STUND MED JESUS

1. En liten stund med Jesus,
o vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus,
och allt förändrar sig.

2. En liten stund med Jesus,
när synden gör mig ve
och otron vill mig hindra
att blott på ordet se;
en liten stund med Jesus,
och bördan lyftes av
och faller på min skuldra
i Kristi öppna grav.

3. En liten stund med Jesus,
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till livets verkligheter,
de ting som ej förgås
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås.

4. En liten stund med Jesus,
vad frid den har med sig,
när kärlekslösa domar
av mänskor såra mig.
Om missförstådd och sargad
från vänners krets jag går,
en liten stund med Jesus
dock helar alla sår.

5. En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.

6. Så giv mig, käre Herre,
ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott:
en evighet med Jesus
och allt, ja, allt är gott.

Text: A L Ashley-Greenstreet 1871, Lina Sandell 1879
Musik: Ur Ahnfelts sånger 1872GÅ OCH TALA OM FÖR JESUS

1. Gå och tala om för Jesus
allting som dig trycker här.
Tala om din nöd, din smärta,
säg hur ond och död du är!
Allt som du för ingen annan
uppenbara vill och kan,
trygg till honom kan du säga
- ingen dig förstår som han.

2. Gå och tala om för Jesus
striderna i hjärtats hus,
hur det skiftar om därinne,
än är mörker, än är ljus,
hur den onde vill fördärva
Guds plantering i din själ,
hur han åter vill dig fånga
till att bli en syndens träl.

3. Gå och tala om för Jesus
vilken liten tro du har,
då det mörknar, då det stormar
och du korsets tyngd erfar,
då den egna viljan talar,
så att du ej hör hans röst,
som i själva stormen ropar:
det är jag, hav tröst, hav tröst!

4. Gå och tala om för Jesus
varje fröjd och varje sorg.
Vila ut invid hans hjärta,
ty där är en säker borg!
Säg, hur trött du är av vägen,
att du längtar hem till Gud,
ty i mörka främlingslandet
ej för evigt bor hans brud.

Text: Augusta von Zweigbergk, bearb.


HERRE, HÖR MIN BÖN

Herre, hör min bön,
Herre, hör min bön,
svara mej när jag ropar.
Herre, hör min bön,
Herre, hör min bön,
svara mej när jag ropar.

Musik: Taizé


HERRE, LÄR MIG DINA VÄGAR

/: Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar :/
/: Led mig i din sanning :/
led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare.
/: Du som är min Gud :/

Text: Psaltaren 25:4-5
Musik: M Thyresson Hedin


JAG KASTAR DET ALLT PÅ JESUS

1. Jag kastar det allt på Jesus,
vad ängslar och trycker mig,
ty synden, den tyngsta bördan,
en gång han ju lagt på sig.
Nu skall den mig ej fördöma,
ej över mig råda mer,
ty rättfärdig, ren och helig
mig Fadern i Sonen ser.

2. Jag kastar det allt på Jesus,
min svaghet och myckna brist,
mitt mörker, min köld, min tröghet,
min hjälplöshet först och sist.
Han ensam är mäktig giva
den frukt han hos mig vill se.
O må han min vilja böja
och låta sin vilja ske!

3. Jag kastar det allt på Jesus,
min möda för varje dag,
de stora och små bekymmer
av tusende skilda slag.
Han dagligen kläder öknen
för mig uti rosor än,
om lidandeskalken räcks mig,
med sötma han blandar den.

4. Jag kastar det allt på Jesus,
min kallelses värv jämväl,
min omsorg för dem jag älskar,
min oro för kropp och själ,
de bävande framtidsfrågor
som griper i hjärtat tag,
de tysta, de mörka tvivel,
som höljer i moln Guds dag.

5. Jag kastar det allt på Jesus,
ty så har han mig befallt,
i det han på allvar lovat
själv sörja för allt, ja, allt.
Så börjar jag obekymrad
var dag, som jag möta får,
och beder: var med mig, Herre,
i dag som du var i går!

Text: Lina Sandell
Musik: S Salonen


JAG LYFTER ÖGAT MOT HIMMELEN

1. Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Du käre Gud, som är barnens vän,
till dig min tanke jag vänder.

2. Jag är så glad att få tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst att du ser på mig,
och vad jag ber vill du höra.

3. Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga.
Tack, gode Fader, för mycket mer
än jag kan tänka och säga.

4. Så skydda mig med din starka hand,
du Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land,
som är ditt himmelska rike.

Text: J L Runeberg 1855, bearb.
Musik: Oskar Lindberg 1917


JESUS KÄR, GÅ EJ FÖRBI MIG

1. Jesus kär, gå ej förbi mig,
låt mig bönhörd bli.
Då åt andra nåd du skänker,
gå ej mig förbi.
Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli,
och då andra du välsignar,
gå ej mig förbi.

2. Låt ock mig vid nådatronen
finna himmelsk ro.
Då jag sjunker ned förkrossad,
Herre, lär mig tro.
Jesus, Jesus...

3. Blott på din förtjänst jag kommer
och din nåd begär.
Intet i mig själv jag äger,
fräls mig som jag är.
Jesus, Jesus...

4. Du är all min glädjekälla,
mer än liv för mig.
Vad i himlen, vad på jorden
har jag utom dig!
Jesus, Jesus...

Text: Fanny J Crosby-van Alstyne 1868, E Nyström 1875, Okänd 1962
Musik: W H Doane 1868LÅNGT BORTOM RYMDER VIDA

1. Långt bortom rymder vida,
längre än solar går,
högre än stjärnor tindrar,
den bedjandes suckar når.
Anden från stoftets världar
lyfter sitt vingepar,
klappar på himlaporten
och söker sitt hem, sin Far.

2. Trång är all världen vida,
hjälplös var jordisk vän.
Själen får ro och fäste
allena i himmelen.
Mörkaste natt skall ljusna,
bittraste kval få ro,
lär du dig blott att vandra
på bönernas himlabro.

3. Ringaste barn som beder
lever oändligt tryggt,
mäktar långt mer än hjälten
som starkaste fästen byggt.
Måtte vi aldrig glömma,
var vi i världen går,
att till Guds eget hjärta
den bedjandes suckar når.

Text: Augusta Lönborg 1895
Musik: Julius Dahllöf 1906


O GUD, ALL SANNINGS KÄLLA

1. O Gud, all sannings källa,
jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
i himmel och på jord:
"Åkalla mig i nöden
så får du hjälp av mig."
Ja, Herre, intill döden
vill jag åkalla dig.

2. Vad lindring i min smärta
att lita på din nåd
och anförtro mitt hjärta
åt dina visa råd.
När du mig bedja lärde
i Jesu Kristi namn,
jag fick vad jag begärde:
en fristad i din famn.

3. Och vad mitt hjärta beder,
det vet jag att du hör;
och vad mitt väl bereder,
det vet jag att du gör.
I nödens högsta smärta
din hjälp mig närmast är;
jag vet att på ditt hjärta
du mina sorger bär.

4. Jag skall ej övergiva
det enda hopp jag har.
Min tröst skall det förbliva
att ropa till min Far.
Förtvivlan, håll dig fjärran!
Till avgrund bär din stig.
Jag släpper icke Herran
förrn han välsignar mig.

Text: P O Nyström 1814, J O Wallin 1816, bearb.
Musik: Tysk folkvisa 1546


SJÄLVSTÄNDIGA ORD

1. Självständiga ord,
sitt ned vid mitt bord,
giv näring och saft,
låt mej få förnimma
uppståndelsens kraft.
Uppmuntra mitt mod,
låt själen få simma
i frälsningens flod.

2. Jag känner så väl
vad sjukdom min själ
i Adam har fått,
hur högst obenägen
den är till allt gott.
Så hjälp mej, min Gud,
bli mer angelägen
att se dina bud.

3. Min Frälsare kär,
än mera mej lär
mitt hjärta att se,
på det jag dess mera
må lära att be.
Men lär mej därnäst
den kärlek värdera,
varmed du mej fäst.

4. Se, du har ju ej
till någon sagt nej
när man till dej tar
sin tillflykt i faran
och ber om försvar.
Så är då min bön
att endast få vara
ditt arbetes lön.

5. Min hjälpare from,
näps fienden som
på tusende sätt
mej söker förbjuda
min medborgarrätt.
Du ser mitt behov.
Ack, lejon av Juda,
försvara ditt rov!

6. O överstepräst!
Mitt hjärta nu fäst
vid korset, så att
ditt kors blir min bästa
och ädlaste skatt.
Ja, hjälp mej också
att Adam korsfästa
i tron däruppå.

7. När avgrundens träl
ansätter min själ,
därför att ju jag
så ofta har brutit
Guds heliga lag,
så visa då fram
det blod som du gjutit,
o sargade Lamm!

8. Du A och du O,
giv nåd till att tro
att jag ock är köpt,
samt att jag i döden
med Kristus är döpt.
Giv nåd till att be,
ja, även i nöden
att tro och ej se.

9. Giv nåd att bli barn
och undgå de garn
som självklokhets råd
som oftast använder
att hindra din nåd.
O Jesus, hjälp mej
med tillförsikts händer
att hålla i dej.

10. Min Frälsares död
är säkraste stöd,
därpå har jag byggt,
därvid jag nu vilar
helt säkert och tryggt
i värme och köld.
Mot fiendens pilar
är korset min sköld.

11. Ja, Jesus, din död,
din pina och nöd,
ditt kors och ditt blod
låt bliva min ära
och själaklenod.
Därmed är jag nöjd
och kan ej begära
fullkomnare fröjd.

Text: Sions Sånger


TAG INGENTING UNDAN

1. Tag ingenting undan, när du till din Fader
med synden och sorgen och glädjen får gå.
Tag ingenting undan! De doldaste gömslen,
dem skådar hans ögon igenom ändå.

2. Tag ingenting undan, hur illa du handlat,
förtig det blott ej, när du talar med Gud.
Sök ingenting dölja, ej heller förringa,
då samvetet dömer din synd mot hans bud.

3. Tag ingenting undan, när ofta du beder:
"O Gud, låt din vilja i allt med mig ske!"
Låt inte din egen, din själviska vilja
förrädiskt då efter ett undantag se.

4. Tag ingenting undan, när Herren dig bjuder:
"Bär villigt det kors jag bestämt åt dig här!"
O, må det ej hemligt inom dig då heta:
"Ja, Herre - men inte, nej inte det här!"

5. Tag ingenting undan. Säg inte: "Jag kan ej".
Säg hellre i ödmjukhet: "Herre, jag vill,
jag vill, men giv kraft åt den villiga anden
och säg ditt allsmäktiga Amen därtill!"

6. Tag ingenting undan! Din himmelske Fader
tar ingenting undan av glädjen hos sig,
den dag då de eviga portarna vida
på Herrens befallning skall öppnas för dig!

Text: Lina Sandell


VÄNTA EFTER HERREN

1. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Bida oförskräckt
efter morgonväkt,
snart på vinterstormen
följer vårens fläkt.
Under all oro,
under all nöd
Herren dig skall vara
ett trofast stöd.

2. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Hur allt skiftar här,
Herren är dig när,
och är nöden mycken,
Gud dock större är.
Eviga trohet,
tröst i all nöd,
må du mig bevara
i liv och död.

Text: J F Räder 1848, Anna Ölander 1900
Musik: O Olsson 1921

Inga kommentarer: