söndag 23 september 2007

Anden, vår Hjälpare och TröstareDET SKALL EJ SKE MED MÄNSKLIG MAKT

1. Det skall ej ske med mänsklig makt,
men genom Anden, har du sagt.
Oss, Herre, med din Ande stärk,
ty skört och svagt är mänskors verk.

2. Vår kraft och makt förgår med hast;
vad vi har byggt snart åter brast.
Av död och grav ej Anden vet,
hans verk står fast i evighet.

3. Han sanningen på denna jord
befäster med sitt allmaktsord.
Oss med din Ande föd till liv
och oss din vapenrustning giv.

4. Han värnar kyrkans gamla hus,
att tryggt det står i stormens brus,
med dopets bad och korsets ord
och bröd och vin på nådens bord.

5. Det skall ej ske med mänsklig makt,
men med din Ande, har du sagt.
Så ber vi: töm oss på allt vårt
som för ditt verk i vägen står.

6. Och fyll oss med din Ande god,
giv med din högra hand oss mod
och skapa av oss, Herre kär,
ett Andens hus, en Andens här.

Text: Gustav Jensen, A.H.


DIG, HELGE ANDE, BEDJA VI

1. Dig, helge Ande, bedja vi
att med din kraft du står oss bi
under prövotider
och svåra strider,
helst uti den yttersta,
när det till änden lider.
o Gud, förbarma dig.

2. O ädla ljus, gör med ditt sken
vår tro på Jesus sann och ren,
och den själv uppliva
att frukter giva.
Hjälp oss att i denna tro
till änden faste bliva.
O Gud, förbarma dig.

3. O kärlekseld, uppvärm vårt sinn.
Allt hat, all ljumhet övervinn,
att vi leva läre
som bröder käre
i försonlighet och frid
och Kristi sinne bäre.
O Gud, förbarma dig.

4. O högsta tröst i all vår nöd,
oss uppehåll i liv och död.
Låt oss ej försaka
att bedja, vaka
och betänka, att en gång
vi döden måste smaka.
O Gud, förbarma dig.

Text: V. 1 från medeltiden. Martin Luther 1524, Olaus Petri 1536, J O Wallin 1814, 1816


DU SOM FRÅN GUDOMSSKÖTET GÅR

1. Du som från gudomsskötet går
att mänskor återföra
till Gud ifrån fördärvets spår
och synden makt förstöra,
kom, helge Ande, fyll mitt bröst,
mitt hjärta rena, stäm min röst
att dina under sjunga.

2. O gode Ande, led du mig
till sanningen och livet!
Skriv i mitt hjärta vad av dig
i livets ord är skrivet.
Styrkt av din kraft, ledd av din nåd,
jag vill ditt kärleksfulla råd
i ord och gärning prisa.

Text: J Åström 1816, ngt bearb.


GUD, DIG SKE PRIS AV ALLA

1. Gud, dig ske pris av alla,
att du oss velat kalla
uti din Son till livet
och oss din Ande givit.

2. Han oss i dopet tvagit,
i hjärtat boning tagit.
Han verkar genom ordet
och dukar nattvardsbordet.

3. Vem kunde annars tänka
vad gott oss Gud vill skänka?
Vem skulle omsorg bära
att Herren känna lära?

4. Den som av Anden ledes
till salighet beredes.
Han kan förnöjd och glader
benämna Gud sin Fader.

5. Att tron i hjärtat giva,
vårt hopp att stärka, liva,
vår kärlek värma, rena,
är Andens verk allena.

6. Så prisar nu vi arma
Gud, som sig vill förbarma.
Hans Ande i oss verke
och till allt gott oss stärke.

Text: Ph F HillerHERRE, SE, VI VÄNTAR ALLA


1. Herre, se, vi väntar alla
att du våra böner hör
och att du med oss som fordom
än ett pingstens under gör.
Gjut din Ande, gjut din Ande
över varje törstig själ
och i allas våra hjärtan
nu ditt verk fullborda väl.

2. Låt den helga elden falla
uti våra hjärtan så
att den där må helt förbränna
vad som finns av hö och strå.
Gjut din Ande...

3. Andens gåvor till oss dela
och låt under bland oss ske.
Med din kraft de sjuka hela
och din frälsning låt dem se.
Gjut din Ande...

Text: v.1-2 Eric Bergquist 1904, v. 3 E Hane 1910
Musik: Paderborn 1765


ICKE GENOM NÅGON MÄNNISKAS STYRKA

/: Icke genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske :/
utan genom min Ande, säger Herren,
utan genom min Ande.
Icke genom någon människas styrka
eller kraft skall det ske.
Text: Sakarja 4:6
Musik: L Larsson 1968, S Myrén 1968


KOM, DU HELIGE ANDE, MIN TRÖSTARE GOD

1. Kom, du helige Ande, min tröstare god,
och mitt hjärta slut in i din frid.
Med din himmelska led kom och liva mitt mod,
var min hjälp under prövningens tid.
Var om dagen mig nära i molnstoden sval,
låt din skugga omhägna min själ.
När om natten jag går genom dödsskuggans dal,
låt då eldstoden skydda mig väl.

2. Gud ske pris, att i dig jag en hjälpare fått,
som var dag och var stund hos mig är
och i allt vill ta del, båd´ i stort och i smått,
som mig möter på vandringen här.
Kom och gör för min själ både viktigt och sant
allt vad Jesus har sagt, och att jag
har dig fått som bekräftelse, vittne och pant
till förlossningens härliga dag.

3. Kom i glädje och sorg, kom i lust och i nöd
till mitt hjärta med sanningens ord.
Låt mig njuta till tröst detta himmelska bröd
som här bjuds mig av nåd vid ditt bord.
Och vadhelst du än ger och vadhelst du än tar,
låt det ske till mitt eviga väl.
Håll i liv och i död mig på blodsgrunden kvar,
göm i klippan, den brustna, min själ.

Text: Joel Blomqvist
Musik: Joel Blomqvist


KOM, HELGE ANDE, HERRE GUD

1. Kom, helge Ande, Herre Gud,
giv lust att hålla dina bud.
Vår köld, vår tröghet övervinn,
o, kom i våra hjärtan in.
Du helga kraft, med nådens sken
gör viljan god, gör själen ren,
att livets väg vi glatt må gå
och heligt rörda sjunga så:
Halleluja! Halleluja!

2. Du helga ljus, all sannings port,
lär oss på varje tid och ort
att känna Gud och den han sänt.
Gör Sonens dyra namn bekänt,
förklara Faderns välbehag
och falska läror från oss tag.
Det ord är fast, det ord är visst,
som lär oss tro på Jesus Krist.
Halleluja! Halleluja!

3. Du helga eld, all världens tröst,
låt kärlek brinna i vårt bröst,
du glädjens källa, fyll vårt blod
i jordisk nöd med himmelskt mod.
På korsets väg oss styrk och led,
mot frestelsen med kraft bered,
att här vi manligt strida må
och genom död till livet gå.
Halleluja! Halleluja!

Text: Martin Luther 1524, J O Wallin 1816, bearb. A.H.
Melodi: Medeltida processionssång Erfurt 1524


KOM, HELIGE ANDE, JAG BEDER

1. Kom, helige Ande, jag beder:
kom, öppna mitt hjärta för dej.
Du som i all sanning oss leder,
fullborda din gärning i mej.

2. När ångest och längtan vill bränna
och samvetet inte ger ro,
o lär mej då Kristus att känna,
på honom förtrösta och tro.

3. Jag själv kan ej slita de banden
som vållar mej jämmer och skam
om du inte tar mej vid handen
och för mej till Frälsaren fram.

4. Blott du kan ånyo mej föda
att inte för evigt jag dör.
Så kom att mej helt genomglöda,
i anden mej brinnande gör.

5. Ej falskhet och synd kan du lida
och bor ej i avgudahus,
så kom i mitt hjärta att sprida
ditt heliga, straffande ljus.

6. Ja, kom att regera därinne
med kärlekens levande lag;
mej fyll med ditt himmelska sinne
och helga mej dag efter dag.

7. O kom att från synden mej skilja,
från onda begär gör mej fri.
Förena mej så med Guds vilja,
att ett jag med honom må bli.

Text: Lilly Lundeqvist
Musik: Tysk folkmelodiKOM, HELGE ANDE, SANNE GUD

1. Kom, Helge Ande, sanne Gud,
Treenighetens sändebud,
vår skrämda själs hugsvalare
och Jesu blods förklarare.

2. Kom, skynda hit, ty utom dig
vår ande aldrig bärgar sig
för mörker, olust, köld och död
- blås upp med nådens vind vår glöd.

3. Kom, Helge Ande, du vår tröst,
och lägg oss intill dina bröst.
Giv spenabarnen, hulda mor,
en droppe av din källa stor.

4. Ledsaga oss, vi dig vill be,
du som är vår förmyndare,
till nådastolen var minut
intill vår korta levnads slut.

5. Förknippa oss och sammansmält
och gör ditt arma husfolk sällt.
Giv oss ett hjärta och en själ,
låt oss i dig må alla väl.

6. Vi har nu alltför länge gått
på var sitt håll och illa mått.
Församla dina fosterfår
kring nådens bord i detta år.

7. Ja, helga duva, låt oss få
inunder dina vingar stå,
och låt oss ha vårt liv i dig
vart våra öden vänder sig.

8. Vi prisar och tillbeder dig,
ja, din församling fröjdar sig.
Gud Fader, Son och helig And´
är ett med oss i blodets band.

Text: Anders Carl Rutström (?), bearb.
Musik: A.H.


O GUD, DITT RIKE INGEN SER

1. O Gud, ditt rike ingen ser
och ingen blir där inne,
åt vilken ej din Ande ger
ett öppet barnasinne.
Vad köttsligt vett ej hört och sett
du har åt den förvarat
som, from och ren, i nådens sken
ser himlens råd förklarat.

2. Ett jordiskt sinne tryckes ner
av egen tyngd till jorden,
och den i Gud ej lever mer
är död i synden vorden.
Begärens brand tar överhand,
där Andens liv ej väckes.
Den bryter ut och blir till slut
en eld, som aldrig släckes.

3. Jag vill, men Gud, vad mäktar jag,
så oren och så bräcklig?
Ack, utan dig är kraften svag
och viljan otillräcklig.
Det som är fött av kött är kött,
men det, så själv du säger,
är ande, som av Andanom
sitt liv allena äger.

4. Mig då, o Gud, din Ande giv,
som syndens lust kan döda
och av sin kraft till evigt liv
på nytt min ande föda.
För tro och hopp han låter opp
de himlaportar klara,
för övermod, för kött och blod
de skola slutna vara.

5. Men alla äro barn av dig,
som av din Ande drivas,
och är jag barn, så skall ock mig
det goda arvet givas.
Bland sorg och brist jag då förvisst
min tröstekälla finner,
min själaro uti den tro
som världen övervinner.

Text: J O Wallin 1816
Musik: B Waldis 1553


O DU HELGE ANDE, KOM TILL OSS IN

O du helge Ande, kom till oss in,
med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv.
Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll,
du som av alla tungomål och land församlar folken
i Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga.
Halleluja! Halleluja!

Text: Medeltida antifon, svensk övers. 1525, 1543, Erik Gustaf Geijer 1819


O HELGE ANDE, SANNE GUD
1. O helge Ande, sanne Gud,
lär världen all din kärleks bud,
att hålla Herren Jesus kär
och älska vad hans eget är!
2. Predika du om Jesu död
som hela världen frälst ur nöd.
Ja, vittna för var själ därom
att hon är Jesu egendom.
3. Säg världen som i mörkret går
att all dess synd däri består
att den ej vill på Jesus tro
och ej hos honom söka ro.
4. Lär världen rätt den hemlighet,
att den har full rättfärdighet,
blott därför att Gud själv blev man
och oss med blodet återvann.
5. Giv världen ock rätt tanke om
den nådefulla frihetsdom,
då varje mänska dömdes fri
från satans makt och slaveri.
6. Hugsvala var bedrövad själ,
så att den mår hos Jesus väl.
Giv rädda hjärtan tröst och mod
att våga tro på Jesu blod.
7. Led alla dem som vilse går,
så att de alla vägen når,
som Jesu kärlek banat har
när han ett offer för oss var.

8. Giv hela Herrens menighet
sann kärlek och sann enighet,
så vi som frälsta syndare
varann i Jesus börjar se.

9. Låt glädjen av den nåd vi fått
uppmuntra oss att göra gott!
Låt Jesu frid oss fägna mer
än all den frid som världen ger.

10. I Jesu namn nu lär oss rätt
att tro och be på barnasätt,
tills vi Gud Fader, Son och dig
får sjunga lov evinnerlig!

Text: Magnus Brynolf Malmstedt
Musik: Folkmelodi från Sköldinge (Det finns en väg till himmelen)

Inga kommentarer: