lördag 22 september 2007

KallelseDEN PORT ÄR TRÅNG OCH SMAL DEN STIG

1. Den port är trång och smal den stig,
som till Guds rike bär,
dock är där ännu rum för dig,
/: för dig, vem än du är :/

2. Se, himlen är ej ännu full,
än finns det rum för dig!
I Jesu namn, för Jesu skull
/: dess portar öppnar sig :/

3. Fast tusen sinom tusen står
i vita kläder där,
av Herrens nåd åt dig också
/: ett rum förvarat är :/

4. I Jesu hjärta, där är rum
och i hans paradis,
så lär mig evangelium,
/: Gud vare därför pris : /

5. Gud vare pris, att även jag
får i den staden bo
den långa evighetens dag
/: i ostörd frid och ro :/

6. I ostörd frid och härlighet,
hur ljuvt att tänka blott:
säll var och en i evighet
/: som borgarskap där fått :/

Text: Lina Sandell


DEN SOM HAR SONEN

1. Den som har Sonen,
den äger livet,
så vittnar ordet
till evig tid.
Den ej har Sonen,
den har ej livet
- hur hårt det ljuder,
det blir därvid.

2. Och Faderns vilja,
så säger Jesus,
är den att alla
må Sonen se
och tro på honom
och finna frälsning
från synden, döden
och evigt ve.

3. Så låt, o Jesus,
på oss fullbordas
din Faders vilja,
som ock är din.
Ja, med din kärlek
tag allas hjärtan,
om möjligt, Herre,
fullkomligt in.

Text: Lina Sandell


DET FINNS ETT HJÄRTA SOM FÖR DIG ÖMMAR

1. Det finns ett hjärta
som för dig ömmar,
du arme fånge
i syndens band.
Det finns ett öga
som ivrigt spanar
just efter barnet
i fjärran land.
Ja, kom till Jesus,
och du skall finna
vad du behöver
till salighet,
ty Jesus, Jesus,
ja, bara Jesus
är nog för alla
i evighet.

2. Det finns ett öra
som ned sig böjer
och hör den arme
som hjälp begär.
Det finns en tunga
som talar ljuvligt
med den elände
som sorgsen är.
Ja, kom till Jesus...

3. Det finns en källa
för dig som törstar,
för dig som hungrar
det finns ett bröd.
Det finns en fristad
så trygg och säker
för dig som jagas
av synd och död.
Ja, kom till Jesus...

4. Är nu här något
som du behöver,
så käre, skynda,
vem än du är
till Gud, som alltid
och allestädes
har haft och ännu
dig håller kär.
Ja, kom till Jesus...

Text: Joel Blomqvist
Musik: Börje Lillsjö


DU NEDERSLAGNA SJÄL

1. Du nederslagna själ,
som hungrar efter tröst,
märk dock de orden väl,
att du är återlöst!
Om du det bara fatta vill
och sätta hjärtats tro därtill,
ja, som ett barn på Jesus tro,
så skall du finna ro.

2. Märk, allt som leder dig
försoningen förbi
är satans villostig,
förnufts bedrägeri.
/: Gå ej till råds med kött och blod,
men tro att Jesus är dig god.
Låt inte otron hindra då,
nåd kan du genast få! :/

3. Så driv misströstan bort
och fatta tillförsikt!
Den glädjen blir så kort
som grundar sig på plikt,
/: men som den störste syndare
sig köpt och återvunnen se,
det är den ordning Jesus vill
att du dig håller till :/

Text: Lars Thorstensson Nyberg 1743, bearb.
Musik: FolkmelodiEN BLICK PÅ DEN KORSFÄSTE

1. En blick på den korsfäste livet dig ger,
ja, just nu där är liv ock för dig!
Så se, kära själ, och så bliver du frälst,
se på honom som offrade sig!
Se! Se! Se och lev!
En blick på den korsfäste livet dig ger,
ja, just nu där är liv ock för dig!

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd,
om din börda ej också han tog?
Varför flöt från hans sida det renande blod,
om din skuld han ej gäldade nog?
Se! Se! Se...

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön,
blott i blodet försoning du får.
Ack, salig du är om du strax med din tyngd
utav synder till Frälsaren går.
Se! Se! Se...

4. Var viss, du får komma, ty Gud har ju sagt
dig att allting fullbordat nu är,
ty en gång i yttersta tiden han kom
och sin gärning fullbordade här.
Se! Se! Se...

5. Så tag då med fröjd utav Jesus med ens,
då han eviga livet dig ger.
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet
att i evighet dör du ej mer.
Se! Se! Se...

Text: A M Hull, övers. Erik Nyström


FAST SYNDERNAS VÄLDE HAR HUNNIT SIN HÖJD

1. Fast syndernas välde har hunnit sin höjd,
fast frukter av otron syns grönska,
fast djävulens träl är i fängelset nöjd
och gör vad hans herre kan önska,
så varar dock Frälsarens förbön.

2. Man lever i vällust, i högmod, i prakt,
i köttets och ögonens lustar,
man talar om Jesus med hån och förakt
och glatt sej i flärden förlustar,
dock varar vår Frälsares förbön.

3. Ni syndare, som nu i svordom er själ
jämt önskar i avgrunden neder,
ack, hör att vår Frälsare vill er så väl
och för er så hjärtligen beder:
låt stå än ett år detta trädet!

4. När ni nu så djärvt ger er fattiga själ
och hjärtat till djävulens boning,
så visar vår Frälsare fram såsom skäl
åt Fadern sitt blod, till försoning.
Han säger: de dyrt blivit köpta.

5. Om inte hans död hade frälsat vår själ
från lagen och Sinai dunder,
så hade vår syndfulla mänsklighet väl
i otro och straffdom gått under,
men Frälsarens förbön, den gäller.

6. Sen han har sitt offer för synden gett ut
av kärlek, till mänskornas fromma,
så ber han till sista livsaftonens slut
att vi till vår Fader ska komma.
Det skedde ej utan hans förbön.

7. Hans förbön uträttar att själen blir rörd,
när ordet till hjärtat han leder,
att bönen i himmelen nådigt blir hörd,
som frigjorda syndare beder.
Han talar så gott för oss alla.

8. Hans förbön uträttar att syndares tro
i frestelsen inte försvinner,
att syndare får i sin Frälsare ro,
att satan ej över oss vinner.
Så viktig är Frälsarens förbön.

9. Ni dyrköpta själar, låt detta er gå
till hjärtat och samvetet väcka.
Ni kan nu för intet all salighet få,
se, Jesus er handen vill räcka.
Låt honom ej bedja förgäves!

Text: Ur Sions Sånger


HÖR, ANDEN OCH BRUDEN SÄGER KOM


Hör, Anden och bruden säger kom,
och den som hör det säger kom,
dig törstige vi bjuder, kom
och drick till evigt liv.

Text: A L Skoog
Musik: A L Skoog


INGEN ÄR FÖR LITEN

Ingen är för liten,
ingen är för stor,
till att följa Jesus,
Frälsaren på jord.
Jesus älskar alla,
säger Herrens ord,
ingen är för liten,
ingen är för stor.


JAG VET EN PORT SOM ÖPPEN STÅR

1. Jag vet en port som öppen står,
där från de gyllne salar
en klarhet som från korset går
om Kristi kärlek talar.
O djup av nåd, min Gud, hos dig,
att porten öppen står för mig,
för mig, för mig,
står öppen ock för mig!

2. Den öppen står för varje själ
som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl,
för alla folk och stammar.
O djup av nåd...

3. Så skynda fram, trots oväns hot,
förrn porten sluten bliver,
och kors och krona tag emot,
som Frälsaren dig giver.
O djup av nåd...

4. Då vi på andra stranden står
läggs korset av, det tunga.
Oss livets krona skänkes då,
och Jesu lov vi sjunga.
O djup av nåd...

Text: Lydia Baxter 1874, Erik Nyström 1875
Musik: S J Vail 1872JESUS OSS FRÄLSAT

1. Jesus oss frälsat, vår sak han gjort klar.
Så lyder frälsningens bud.
Allt på sitt kors han ju fullbordat har
och oss försonat med Gud.

2. Mänskor vid korset likväl skiljes åt,
tungt är att skåda därpå:
rövarn till höger går himmelens stråt,
rövarn till vänster ej så.

3. Talet om korset är dårskap för dem
vilka förtappade blir.
Men för var själ som till Gud vill gå hem
korset Guds kraft skall förbli.

4. Tänk att det gäller ditt ve eller väl,
fröjd eller eviga kval!
Tro blott på Jesus, han frälsat din själ,
för dig till himmelens sal.

Text: Gustaf Wilhelm Pass (1877-1919)
Musik: Folkmelodi


KOM OCH SE

1. Kom och se!
Kom och se!
Jesus möter syndare.
Han har hjärta för de arma,
gärna vill han sig förbarma.
Ingen kan,
ingen kan
ömma för dig såsom han.

2. Kom och se!
Kom och se!
Jesus är hos syndare.
Du som över synden gråter:
synderna han dig förlåter!
Ingen kan,
ingen kan
synd förlåta mer än han.

3. Kom och se!
Kom och se!
Jesus älskar syndare.
Väl han känner vad dig felar
och han dina brister helar.
Ingen kan,
ingen kan
hela brister såsom han.

4. Kom och se!
Kom och se!
Jesus frälsar syndare.
Han ger liv och frid och hälsa,
från allt ont skall han dig frälsa.
Ingen kan,
ingen kan
allt fullborda mer än han.

Text: Joel Blomqvist, bearb.
Musik: Joel BlomqvistKÄRA SJÄL, HAR DET DIG SMÄRTAT
1. Kära själ, har det dig smärtat
att en syndare du är?
Har det gått dig djupt till hjärtat
att dig Jesus håller kär?
Är du osäll utan honom?
Har du fått en skatt i honom?
Vill du leva, dö för honom?
Är blott han din själs begär?

2. Säg, har du Guds Ande låtit
straffa dig och därom bett?
Har du över synden gråtit
och i tron på Jesus sett?
Har hans kors din räddning blivit?
Har hans död dig livet givit?
Har du Jesus hjärtat givit?
Är du nu med honom ett?

3. Det finns mänskor som bekänner
Jesus med sin mun var dag,
trivs så väl bland Jesu vänner,
i hans ord har stort behag,
men det ena, enda fattas:
tro och liv i Jesus fattas,
och den själ som detta fattas
får ej tröst på domens dag.

4. Tio jungfrur alla hade
ordet och bekännelsen,
och sig allesammans gladde
åt att möta brudgummen.
Men Guds Andes olja rena
fanns hos fem av dem allena,
när de andra kom för sena
kände ej vår brudgum dem.

5. Därför nu jag ömt dig beder:
ack, betänk dig rätt i dag!
Fall i tron för Jesus neder,
all hans nåd för intet tag!
Lämna all din synd av honom,
tag rättfärdighet av honom,
sök ett hjärta nytt hos honom,
giv dig helt åt hans behag.

6. Kanske håller dig ett hinder
hemligt kvar i världens lopp?
Kanske blott en synd dig binder,
alltför kär att offras opp?
Akta dig, o låt den fara!
Annars skall den synden vara
dig en osäll, dödlig snara
som fördärvar själ och kropp.

7. Jesus med en helig iver
vill att allt du honom ger.
Då han själens brudgum bliver
tål han ingen annan mer.
Han vill all din synd förstöra,
han vill ensam säll dig göra,
i sin famn dig ständigt föra
till du honom evigt ser.

Text: Betty Ehrenborg


KÄRE, LÖP EJ OFÖRVÄGET

1. Käre, löp ej oförväget,
stanna, tänk, vart färdas du?
Är det inte angeläget
göra upp sin räkning nu?
Vad ska väl en gång bli av
när du först invid din grav
blir ur syndasömnen vaken
och får se att du är naken?

2. Vilket mörker ljusa dagen
mänskan nu har råkat i!
Ack, så mången blir bedragen
av den ondes lismeri,
så att varje mörkrets träl
tror sej må otroligt väl,
tills han ut ur uselheten
rusar in i evigheten.

3. Tänk, vad ängslan en gång bliver
då när döden bryter in
och på väggen hastigt skriver:
mene, tekel, ufarsin,
ropar: "syndare, nu kom
fram att svara för Guds dom,
denna stunden, denna dagen
skall din själ från dej bli tagen!"

4. Hedningar på sista dagen,
som på havets öar bor,
som knappt vetat alls av lagen,
inget om vad kristna tror,
de till slut ska träda fram
och fördubbla deras skam
som nog gärna kristna hetat
men av hjärtats tro ej vetat.

5. Kära själ som hör på detta,
vet att det går aldrig väl
mot sin evighet fortsätta
med en insövd syndasjäl.
Fall för Jesu fötter ned,
bed om nåd, om liv, om fred!
Tar du inte dig till vara,
får du själv för detta svara.

Text: Ur Sions Sånger, bearb.


LÄMNA DIG HELT ÅT JESUS

1. Lämna dig helt åt Jesus!
Själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dig gå in.
Lämna dig helt åt Jesus!
Förr blir dock allt ej väl.
Villigt din Gud och Herre
giv både kropp och själ.

2. Lämna dig helt åt Jesus!
Han som är god och sann
leda, befria, bära,
trösta och hjälpa kan.
Lämna dig helt åt Jesus,
stilla för honom bliv.
Hela ditt hjärtas kärlek
honom, din Herre giv!

3. Lämna dig helt åt Jesus
nu, nu i denna stund!
Han skall dig aldrig svika,
evigt är hans förbund.
Lämna dig helt åt Jesus,
själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dig gå in.

Text och musik: Joel Blomqvist 1884, ngt bearb.


NÄR HERREN KALLAR

1. När Herren kallar, o lyssna då,
förhärda inte ditt hjärta!
En evig salighet kan du få
men ock en ofattbar smärta.
Om du föraktar en sådan vän,
kanhända kommer han ej igen.

2. Har du ej stannat, så gör ditt val:
det gäller livet och döden.
Den breda vägen har många kval
och ingen tröst uti nöden.
Har du ej valt, o så gör det nu!
Var du skall hamna, det avgör du.

3. När Herren kallar, då vill du ej,
det är just detta som felat;
i hjärtats inre du svarat nej,
hur gärna Herren än velat.
Du kan bedröva Guds Ande så
att han dig lämnar och - du får gå.

4. När Herren tiger, då går det så,
att du ej mera kan väckas.
Så hör i dag, du, och passa på,
då Herrens armar utsträckas!
Om du dig dömer och lyder råd,
visst blir du salig av idel nåd.

5. Så lyd hans maning och hulda råd,
det blir ju en gång det sista!
Bortkasta inte Guds dyra nåd,
det är för mycket att mista.
Om du blir borta omkommer du,
men allt kan hjälpas ännu, ännu.

Text: Anders Nilsson


O, JUBLA, MITT HJÄRTA

1. O, jubla, mitt hjärta! Se, Herren har sagt
att nåden för alla är fri,
och till sina löften han eden har lagt,
att tvivel må omöjligt bli.

2. Han Sonen har givit åt världen - och då
han gett honom också åt mej.
För jag är ju en utav världen också,
ja, så är det även med dej.

3. Så kom även du som nu suckande går
och ser på din skuld och din brist.
Se, här finns en salva för svidande sår,
en salva som helar förvisst.

4. Men kan du ej tro för ditt eländes skull,
förblir dock din Frälsare sann.
Din otro ej vräker Guds löften omkull,
de står lika säkert som hon.

Text: Okänd
Musik: Tom Bergman


OM DU ÄR USEL OCH DÖD OCH KALL

1. Om du är usel och död och kall,
så är du friköpt i alla fall.
Din synd av Jesus avtvagen är
om ock du ännu på bördan bär.
Till barn du valdes av evighet,
Guds barn du är, o glöm ej det
- Guds kära barn om du kommit när´,
men sorgebarn om du borta är.

2. Frivilligt Jesus i döden gick
och syndens lön han uppbära fick.
Vad han har lidit, det slipper du,
och testamentet har kraft ännu.
Så kom då dristigt till honom fram,
han är ditt eget offerlamm.
För dina synder han lidit nog
- det var väl ändå för dej han dog?

3. Och kan du sjunga, så lova Gud
att du får vara en Kristi brud.
För dej är ingen fördömelse,
men om du inte kan grunden se,
så bliv dock stilla, ty Herren ser
dej i sin Son - vad vill du mer?
Se, har du Sonen, då har du allt
om hjärtat också känns dött och kallt.

4. Gud väger aldrig din arma tro;
en bättre grund finns för frid och ro:
den grund som lades i Jesu blod
då han så huld och så hjärtegod
tog på sej hela vår syndamängd
och blev bland rövare upphängd.
Se, denna grund, det var ej din tro.
Men tror du det får du samvetsro.

Text: Anders Nilsson
Musik: Okänd


SKULDEN ÄR GÄLDAD

1. Skulden är gäldad, segern är vunnen,
Kristus har dött, försoning är funnen.
Lagen fördömer, synden gör men,
Kristus oss frälsat var och en.
Var och en, o syndare, tro det!
Var och en, o broder, tag mot det!
Skynda till korset, där blir du ren,
Kristus har köpt oss var och en.

2. Fria vi är och domen ej når oss,
Gud för vår synd vill ej förebrå oss.
"Kom till mig alla!" bjuder vår vän,
kom, han vill frälsa var och en.
Var och en...

3. O tänk så stort Guds barn att få vara!
Visst skall hans kraft från fall oss bevara.
Finns någon nåd så rik såsom den:
frälsning av nåd för var och en!
Var och en...

Text: P P Bliss, övers. Erik Nyström


TID FÖR ALLT SOM TJUSAR SINNET

1. Tid för allt som tjusar sinnet
och som söver själ och håg,
tid att lyda världens furste,
som behärskar hög och låg.
Tid att leka bort sin ungdom
med ett hjärta utan frid,
men för honom, Herren Jesus,
ingen tid, nej, ingen tid!

2. Tid att för en jordisk vinning
sträva både dag och natt,
tid att jaga efter skuggor,
fast man aldrig får dem fatt.
Ingen tid att sitta stilla
lyssnande invid hans fot,
för att i sitt tomma hjärta
låta ordets säd slå rot.

3. Ingen tid - och vad är tiden
mot en ändlös evighet,
då ej tid mer ges att söka
en förlorad salighet!
Ingen tid - o själ, besinna
vad det ordet innebär!
Skynda dig att söka Herren,
medan tid det ännu är.

Text: Anna Ölander
Musik: Göran Stenlund


TY SÅ ÄLSKADE GUD HELA VÄRLDEN

Ty så älskade Gud hela världen
att han utgav sin enfödde Son,
så att var och en som på honom tror
inte ska förgås
utan ha ett evigt liv.

Text: Jesus (Joh. 3:16)
Musik: Tomas Hagenfors


UNDERBAR KÄRLEK SÅ STOR

1. Underbar kärlek så stor,
säg det ännu en gång!
Underbar kärlek så stor,
ämnet för änglars sång!
Gud på oss människor tänkte,
enfödde Sonen oss skänkte.
Himlen till jorden sig sänkte.
O, vilken kärlek så stor!
Underbar, underbar, underbar,
underbar kärlek så stor!

2. Underbar kärlek så stor!
Fastän du fjärran är
- underbar kärlek så stor -
Gud har dig alltid kär!
Kom till den levande källa
som ifrån korset syns välla,
den kan din själ tillfredsställa.
O, vilken kärlek så stor!
Underbar...

3. Underbar kärlek så stor!
En gång i himlens höjd
- underbar kärlek så stor -
väntar dig evig fröjd.
Frälsad från frestelsens snaror,
höjd över jordlivets faror,
får du bland jublande skaror
prisa Guds kärlek så stor.
Underbar...

Text: J M Driver 1892, övers. 1899, bearb.
Musik: J M Driver 1892


VAD ÄN DIG MÖTER, KÄRE VÄN

1. Vad än dig möter, käre vän,
här på din vandringsstig,
o säg det då till Frälsaren,
nog vill han hjälpa dig.
Och det skall ske att vem som helst
som Herrens nåd begär,
skall från all synd och nöd bli frälst
och vara där han är.

2. Om du av vänner misskänd är,
om världen hånfullt ler,
din Frälsare är likväl här
och lyssnar när du ber.
Och det skall ske...

3. Och har du varit barn en tid
åt Gud i himmelen
men nu förlorat Jesu frid,
o kom, kom hem igen!
Och det skall ske...

4. Om du har synd och brott i mängd,
om du är hård och kall,
om nådens dörr ock synes stängd,
så bed i alla fall.
Och det skall ske...

5. Och om du ej kan bedja så
förträffligt som du vill,
så kan du bedja barnsligt då,
din Fader lyssnar till.
Och det skall ske...

Text: C Lundgren 1881, ngt bearb.
Musik: Ur Hemlandstoner 1884


VAK UPP! HÖR, VÄKTEN LJUDER

1. Vak upp! Hör, väkten ljuder
från Sions murar än.
Se, nådens sol dig bjuder
en bättringsdag igen.
Men snart skall budet fara
från livets Furste ner
och i hans namn förklara
att ingen tid är mer.

2. För sent skall syndarn vakna
där ingen morgon är,
där han skall evigt sakna
den nåd han spillde här,
där inga böner höras,
där ingen bättring sker,
ty kan väl bättring göras
då ingen tid är mer?

3. O du i synden döde,
se denna evighet,
där allt är mörkt och öde
och ej av ändring vet!
Att synden hopplöst minnas,
o mask, som ro ej ger!
Ack, kan väl hoppet finnas
då ingen tid är mer?

4. Vak upp! Hör, ropet skallar:
nu är behaglig tid,
nu gå dit Herren kallar
med bön och bot och strid.
Vill du den nåd förnimma,
som syndarn bjuds ännu,
så tänk var dag, var timma,
att nu är tid, blott nu!

Text: Frans Michael Franzén 1812, 1819


VART GÅR DU, VART GÅR DU

1. Vart går du, vart går du, o människa, säg?
Vart ämnar du dig och vart leder din väg?
Vad söker du efter i världen?
Vad talar du om och vad tänker du på?
Var har du din skatt och ditt hjärta? - och så:
Vart styr du den ilande färden?

2. Den frågan är viktig, ty därpå beror
långt mera än säkert du anar och tror:
din eviga fröjd eller plåga.
Besinna dig därför, vemhelst du än är:
om allvar är nödigt, så visst är det här,
då liv eller död är i fråga.

3. Blott ett är nödvändigt - o har du förstått
att jämfört med detta allt annat blir smått?
Allt annat blir smått mot det ena:
att helt vara vunnen av Frälsaren god
och äga förlossning och frid i det blod
som ensamt från synden kan rena.

4. Du måste dock verkligt en gång härifrån,
men tänk om du då ej lärt känna Guds Son,
vart vill du väl fly i den nöden?
Så fly då idag, medan ännu är tid,
till Jesus, till Jesus, din Frälsare blid
som också för dig lidit döden.

Text: Lina Sandell
Melodi: Göran Stenlund


VEM KLAPPAR SÅ SAKTA

1. Vem klappar så sakta i aftonens frid
på ditt hjärta?
Vem nalkas med läkedom, ljuvlig och blid,
för själens förborgade smärta?

2. Måhända du hörde det klappandet förr
och den rösten?
Säg, dröjer du ännu att öppna din dörr
för livet, för himmelska trösten?

3. Du känner det ofta så ödsligt och kallt
mitt i världen.
Du känner det nästan som fattades allt,
trots glansen av yrande flärden.

4. Var ros här på jorden sitt törne ju har,
men den friden
som Jesus dig ger intet törne har kvar,
när dagen en gång är förliden.

5. Vad är väl på jorden all ära och glans
och all lycka
mot lyckan och äran att helt vara hans
och låta av honom sig smycka?

6. Så öppna i dag för den vän som så huld
dig begåvar
med skatter långt bättre än finaste guld
och krona och rike dig lovar!

Text: Lina Sandell
Musik: Oscar Ahnfelt


VEM SOM HELST KAN BLI FRÄLST

1. Vem som helst
kan bli frälst,
som till Gud sig vänder.
Detta bud
sänder Gud
ut i alla länder.

2. Rövare, farisé,
syndare och fromma,
vem som vill
lyssna till
får till bröllop komma.

3. Här är rum,
många rum,
dukade står borden
för var själ,
märk det väl,
uppå hela jorden.

4. Se, Guds Lamm
går här fram
för att liv oss giva.
Arma barn,
syndens garn
vill han sönderriva.

5. Hör än mer,
ömt han ber:
"Giv mig nu ditt hjärta!
Dig jag vill
höra till
uti lust och smärta."

6. O vänd om!
Skynda, kom
till din Fader åter!
Fatta mod,
Gud är god,
synden han förlåter.

7. Herren Gud
sänder bud
ut i alla länder:
vem som helst
kan bli frälst
som sig hemåt vänder.

Text: N Frykman 1876
Musik: N Frykman 1877


Inga kommentarer: