lördag 22 september 2007

Skuld, förlåtelseEJ SILVER, EJ GULD

1. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning,
ej jordiska skatter har friköpt min själ.
Nej, blodet på korset är priset jag kostat,
den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl.
Friköpt jag är, men ej med silver,
återlöst, men ej med guld.
O vilket pris: med egna blodet
han betalat all min skuld.

2. Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev utplånat,
nej, därtill min skuld var för stor och för svår.
Men blodet på korset den kunde borttaga,
blott däri förlossning från synden jag får.
Friköpt jag är...

3. Ej silver, ej guld kunde då jag var fjärran
mig tillträde vinna till Gud och hans nåd.
Men blodet på korset det förde mig nära,
vad djup och vad höjd i den Eviges råd!
Friköpt jag är...

4. Ej silver, ej guld kan förskaffa mig ingång
till himlen, som synden mig utstängt ifrån.
I blodet på korset försoning dock finnes
och hem kommer Faderns förlorade son.
Friköpt jag är...

Text: J M Gray 1900, Anna Ölander 1908, bearg.
Musik: D B Towner 1900


EN NÅDASTOL HERREN GUD OSS GIVIT

1. En nådastol Herren Gud oss givit,
som genom blodet oss vunnen är,
där Jesus Kristus försoning blivit
för världens synder, så ordet lär.
O sköna plats invid Jesu hjärta,
när synden trycker en sargad själ!
Dit får jag komma med all min smärta,
vid nådastolen blir allting väl.

2. Till nådastolen oss väg bereddes,
när tempelförlåten rämnade.
Den största nåden oss då bereddes,
ty frälsning gavs för var syndare.
O sköna plats...

3. Var dag och stund, då du hjälp behöver,
till nådastolen frimodigt gå.
Ty se, om synden än flödar över,
så flödar nåden långt mer ändå.
O sköna plats...

4. Om du är blind, lik en Bartimeus,
och lik en Tomas som ej kan tro,
om du har synder som en Sackeus
- vid nådastolen du finner ro.
O sköna plats...

5. Vid nådastolen, där får jag vila,
när trött min ande här känner sig.
Till nådastolen, dit får jag ila
med all den nöd, som här trycker mig.
O sköna plats...

Text: J P Hansson (?) 1891
Musik: ur SMF:s sångbok 1894


FRÅN FRÄLSAREN PÅ KORSETS STAM

1. Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt,
då träder syndens fläckar fram,
jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god,
han tvår mig snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

2. Min synd låg mellan mig och Gud,
så hög som bergets kam,
och hindrade mitt böneljud
att nå till Herren fram.
Då kastar Gud bakom sin rygg
all synden min, nu är jag trygg.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

3. Mitt hjärtas svåra plågoris,
som tuktade så hårt,
min synd, som jag på intet vis
själv kunde driva bort,
så fjärran är, så Skriften lär,
som öster ifrån väster är.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

4. I havets djup min synd blev sänkt,
o evangelium!
Det är som hade Herren tänkt:
jag vill se ut ett rum,
där synd kan stängas in så väl
att aldrig mer den når din själ.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

5. Som monen flyr för solens sken
och ej en sky blir kvar,
som himlen strålar klar och ren
där nyss blott töcken var,
så plånar Gud all synden ut
och gör på all min vånda slut.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

Text: Kämpe Gleerup 1913
Musik: Artur Erikson 1955


HAN HAR KASTAT ALLA MINA SYNDER BAK SIN RYGG

1. Han har kastat alla mina synder bak sin rygg.
Han ser dem aldrig mer,
han ser dem aldrig mer.
Han har kastat alla mina synder bak sin rygg.
Han ser dem aldrig mer.

2. Såsom öster är från väster är de långt från mej,
är de långt från mej,
är de långt från mej.
Såsom öster är från väster är de långt från mej,
han ser dem aldrig mer.


KLIPPA, DU SOM BRAST FÖR MIG

1. Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm,
låt det bli en dubbel bot
mot min synd och lagens hot.

2. Med min fromma möda jag
aldrig fylla kan din lag,
om mitt nit blev aldrig matt,
om jag grät båd dag och natt,
står dock syndens fläckar kvar,
blott i dig jag frälsning har.

3. Intet kan jag giva dig,
till ditt kors jag sluter mig,
naken dig om kläder ber,
hjälplös upp till nåden ser.
I din livsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås!

4. Vid vart flyktigt andedrag
och när jag skall dö en dag,
när till okänt land jag går,
när inför din dom jag står:
Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.

Text: A M Toplady 1776, Betty Ehrenborg-Posse 1854
Musik: T Hastings 1830


O, NÄR JAG SADE

1. O, när jag sade: "Jag vill bekänna
min synd för Herren", förlät han mig
allt vad jag brutit. Hur skall jag, Herre,
nu kunna tacka och lova dig?

2. O Herre, Herre, det är för mycket,
jag kan ej fatta en sådan nåd!
Lär mig blott prisa i salig glädje
din underbara och stora nåd!

3. O Herre, Herre, det är för mycket:
en hemlös främling får barnarätt,
en dödsdömd brottsling får full benådning!
Säg är det, Herre, väl mänskosätt?

4. Nej, inte mänskor, blott du, o Herre,
barmhärtig, nådig, kan handla så.
Det är för mycket, ja, alltför mycket,
men sant, o Herre, det är ändå!

Text: Lina Sandell
Musik: J Blomqvist


O SYNDAFÖRLÅTELSE

1. O syndaförlåtelse, dyrbara skatt,
av oförskylld nåd åt oss vunnen,
du är ju för oss i vårt eländes natt
den flödande salighetsbrunnen.
Med ständiga synder mot heliga bud,
vart skulle vi fly, om ej blodet hos Gud
hans nåd oupphörligt förnyar?

2. Allt eget, det vare sig ont eller gott,
o må det bli dött och begravet
och anden i Kristi rättfärdighet blott
insjunka som droppen i havet!
Ty är jag förlorad, till intet i mig,
då har jag ock allting fullkomligt i dig,
o Jesus, för eviga tider.

3. På korset du sagt: "allt fullkomnat nu är",
men ej: "det fullkomnat skall bliva".
O Herre, giv nåd, att jag enfaldigt lär
min tro med ditt ord införliva!
När du nu har sagt ditt fullkomnat en gång,
då leve mitt hjärta, då ljude min sång:
ett ja och ett amen i själen!

Text: C G Cassel
Musik: Hanna Brooman


SALIG FÖR INTET

1. Salig för intet, frälst utav nåd
enligt Guds fasta evighetsråd
- utan förskyllan fick syndare
nåd och förlåtelse.
Äran, äran den ska Jesus ha
här på jorden och i himlarna.
Han har borttagit alla synderna.
Amen, halleluja!

2. Tack då, min Jesus, brudgum så kär,
att du har friköpt mej som jag är.
Syndig och oren är jag i mej,
helig och ren i dej.
Äran, äran...

3. Amen i himlen, amen på jord,
amen så säger Gud i sitt ord,
amen i mänskors hjärtan också,
amen, det är ju så!
Äran, äran...

Text: Fredrik Engelke
Musik: G F Root 1870


SOM EN HÄRLIG GUDOMSKÄLLA

1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesu hjärta bor.
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

2. En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.
Han har öppnat pärleporten...

3. Under över alla under!
Allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.
Han har öppnat...

4. När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
ock för mig den öppen står.
Han har öppnat...

Text: F Bloom 1917
Musik: A Dulin före 1917


SOM FARAO MED ALL SIN HÄR

1. Som Farao med all sin här
i Röda havet dränktes,
så all den synd i världen är
- ack, hör och lär -
i Jesu blod nedsänktes.

2. Som gnistan, kastad i ett hav,
strax slocknar och försvinner,
så all vår synd gick där i kvav,
fick där sin grav,
att mer man den ej finner.

3. Nu har det skett - och världen står
från all sin synd otalig
så frälst, att blott i tro hon går
till Lammets sår
är hon på stunden salig.

4. Se, detta är den hemlighet,
som ingen mer på jorden
än blott den trogne riktigt vet;
en annan det
ej ser - och ser dock orden.

5. Nu är ock jag av världen en
och tror på Jesu pina,
nu är jag i hans klädnads sken
helt vit och ren
från alla synder mina.

6. Om synd och satan i mitt kött
än skulle gruvligt rasa,
jag i hans famn som för mig dött
skall vila sött
och ej för döden fasa.

Text: Ur Pietisten 1849


SÅ FINNES NU INGEN FÖRDÖMELSE

Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.
/: Ty livets Andes lag har i Kristus gjort mej fri
från syndens och dödens lag :/
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.

Text: Rom. 8:1-2
Musik: Eva Cronsioe


Inga kommentarer: