måndag 1 februari 2010

150 Inte längre gäster
1. Inte längre gäster
är vi inför Gud
men ett folk av präster.
Kristi egen brud
är vi från trons
och dopets stora stund,
templet Anden bygger
upp på apostlars grund.

2. Kristus är den hörnsten
Gud i templet lagt.
Allt på honom vilar,
och på korsets makt.
Genom hans kraft
skall templet växa opp,
Tecknet för vår frälsning
och för all världens hopp.

3. Genom Kristus fogas
vi i templet in,
i den Andens byggnad
Fadern vigt till sin.
Närvarons plats
på hopplöshetens jord:
Här är Herren nära,
väntar vid nådens bord.

4. Kristus Jesus kommit
hit med bud om fred.
Fred för vän och främling
kom med Sonen ned.
Genom hans namn
kan vi få nalkas Gud,
genom Kristi offer,

och i hans renhets skrud.

Text: Christian Braw efter Paulus (Ef. 2:17-22), publ. med tillstånd
Musik: Fransk folkmelodi ("Kornet har sin vila")

Inga kommentarer: